Zvláštnostmi  během roku  jsou doprovodné akce po bohoslužbách.

Tříkrálová koleda v sobotu po 6. lednu je v obci velmi vítanou podívanou na skupinky pestře oděných malých králů vybírajících finanční dary pro lidi v nouzi. Před tím je mše s rozesláním koledníků a požehnáním kadidla, vody a křídy. Obec se může pochlubit s nejlepšími výsledky v děkanství Přerov.

Velikonoční hrkání je obnovená tradice, kdy děti od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty obcházejí dědinu s hrkači a řehtačkami a klepou ranní, večerní klekání a poledne místo zvonů. 

Velikonoční beránek a víno před kostelem. Po velikonoční hodové mši si lidé pochutnávají na nekvašených chlebových plackách plněných masem pečeného beránka, na dobrém víně a poslouchají k tomu místní dechovou hudbu. 

    

Hasičský průvod k soše sv. Floriana na jeho svátek v kostele přivítáme hasiče oblečené v uniformách a s prapory troubeckého a henčlovského případně dalších hasičských sborů a po mši s nimi jdeme procesím za doprovodu místní dechové hudby k soše jejich patrona v místním parku, kde mu dají kytici a modlíme se za národ.

Žehnání prstě a pracovních nástrojů na svátek sv. Marka prosíme v kostele o úrodu, ale i o požehnání práce. Lidé si nosí do kostela prsť v ozdobených ošatkách, ale i své nové pracovní nástroje k požehnání.

Rozdávání vysvědčení z náboženství
V pátek, v den rozdávání vysvědčení se při večerní mši svaté děkuje za uplynulý školní rok a děti dostávají při mši svaté také vysvědčení z náboženství, odměny za zpívání ve schóle a ministrování. Po mši následuje opékání a hry.

 

Farní odpoledne se koná ke konci měsíce června v neděli, kdy se farnost schází jednou do roka k neformálnímu setkání, posezení a občerstvení i hrám, do kterých se neváhají zapojit jak děti, tak i senioři.

Oběti tragických povodní z roku 1997 si připomínáme v neděli kolem 7. července, kdy je sloužena mše za oběti povodní a po mši jde průvod z kostela k pomníku povodní umístěným před místním obecním úřadem a následuje obecní pietní akt. Od roku 2010 budeme zřejmě o to více prosit za neopakování tragických událostí a důsledně zbudované opatření proti nim.

Slavnost posvěcení kostela
Troubecký farní kostel byl konsekrován Bedřichem kardinálem Fürstenberkem roku 1872 dne 7. července. V neděli nejbližší tomuto datu farnost slaví slavnost posvěcení chrámu. V roce 2022 to bude 150 let od jeho posvěcení.

Svatomarkétské hody se konají v červenci kolem kolem svátku sv. Markéty (podle církevního kalendáře je to 20. července). Po poutní mši v kostele můžou poutníci ukázat své taneční umění před kostelem a protáhnout ztuhlá zbožná kolena za zvuku místní dechovky.

Veni Sancte, mše na začátku školního roku hned po zahájení ve škole za účastí kantorů a žáků prosících společně o dary moudrosti, rozumu, rady a síly.

Poděkování za úrodu se koná poslední neděli v září. Kostel je vyzdoben plody země, ovocem a květinami. Nově se postarají také místní zahrádkáři o výzdobu chrámu.


Svatohubertská mše se koná v neděli kolem svátku sv. Huberta za účasti místních i okolních myslivců přicházejících na mši průvodem v uniformách. Mše je doprovázena troubeckými trubači. Kostelní výzdoba a obětní dary jsou rozšířené o dary lesa a přírody. Po mši svaté trubači před kostelem troubí lesní signály a potom následuje pohoštění na myslivně.

Svatomartinské hody: mše svatá a lampionový průvod na sv. Martina v Henčlově
V neděli kolem svátku sv. Martina (11. listopadu) se koná slavnostní bohoslužba v Henčlově. Jí předchází procesí s ostatky sv. Martina vycházející z Troubek. Mše bývá doprovázena chrámovým sborem a dechovou hudbou. Po mši jsou poutníci z Troubek pohoštěni v klubu seniorů v Henčlově.
Přímo na sv. Martina bývá od r. 2012 lampionový průvod pro děti se zábavnými zastaveními, který končí v klubu seniorů soutěžemi a pohoštěním.

Rorátní mše a snídaně pro děti se konají v době adventní po ranní mši svaté vždy dvakrát do týdne v úterý a ve čtvrtek o půl sedmé ráno. Děti si na faře vyzvednou adventní lampičky a průvodem jdou na ranní mši svatou slouženou ke cti Panny Marie. V Henčlově jsou tyto roráty každé pondělí večer o půl sedmé v kapli taktéž s adventními lampičkami.

Setkání u Betléma na Štědrý den. Odpoledne o půl třetí se rodiny s dětmi, ale i starší lidé scházívají v kostele k vyslechnutí vánočního evangelia, shlédnutí vánoční hry a společné modlitbě určené všem lidem dobré vůle. Na závěr si všichni přítomní rozsvítí prskavky od Betlémského světla a zazpívají koledu Narodil se Kristus Pán. Nejde o bohoslužbu ale o společné zastavení se u betléma otevřené pro všechny.

         

Svatoštěpánské koledování je obnovený zvyk zpívat a hrát lidem koledy v jejich domácnostech 26. prostince. Mládežníci navštěvují staré lidi a hrají jim pro potěchu.