Menu
Dějiny farnosti podrobněji
Kalendář akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel v Troubkách

Kostel i fara před rokem 1350:

podoba a informace neznámé

Kostel v 17 stol.:

Kostel sv. panny a mučednice Markéty je velmi starý, protože existoval už v roce 1672, jenže byl malý, měl jediný oltář, 1 pozlacený stříbrný kalich s patenou, 1 kasuli a 2 zvony (Přerovská děkanská matrika 1672). Wolny: Kirchliche Topographie von Mähren, sv.5, Brno 1863

Přestavba kostela v 17. nebo 18. století:

P. Mayer předpokládá, že někdy v době (1670-80) byl snad troubecký kostelík přestavěn
a zvětšen, takže v jeho době byl dlouhý 9 sáhů 2 stopy (asi 17,7 m), široký byl 4 sáhy 4 stopy (asi 8,85 m), věž byla vysoká 10 sáhů a 4 stopy (asi 20 m). (Pravděpodobněji došlo ke zvětšení kostela až po požáru v r. 1738 – v letech 1738 a 1739 robotovali poddaní „při stavbě nového chrámu Páně v Troubkách“ 218 dnů jízdní roboty při dovážení dříví z hor a jiných věcí, pěší roboty spolu s hofery 458 dnů.)

Plánek z r. 1738

Přestavba kostela za P. Theodora Mayera (19. století):

- 26. července 1870 bylo sjednáno rozebrání staré a postavení nové kostelní budovy
- 25. srpna 1870 je ve starém kostele poslední mše sv. za farníky a počalo bourání starého kostela
- 26. srpna 1870 odpoledne byl položen ve 2 hodiny základní kámen k novému kostelu za přítomnosti duch. správce Theodora Mayera
- 6. července 1872 přijíždí na slavnost svěcení kostela arcibiskup Bedřich Fürstenberg a jiní pozvaní hosté, konají se církevní hodinky a ukládají se ostatky svatých
- 7. července 1872 byl kostel slavně konsekrován


Pamětní kámen zasazený do novostavby r. 1871Nový strop a okenní vitráže a břízolitová omítka za P. Valentina Nepustila (1935)

Na podzim 1935 byl dán do farního chrámu nový kasetový strop, jelikož stará klenba hrozila sesutím. Stávající stropní konstrukce byla nahrazena novým železobetonovým žebrovým stropem. V roce 1936-37 provedl P. Nepustil velké opravy farního kostela. Byla obnovena křížová cesta, stará okna byla nahrazena sklomalbou a to 2 velká boční okna s obrazy sv. Václava dle Alše a sv. Ludmily. Okna na pravé straně lodi sv. Josef a sv. Jan Sarkander, na levé straně P. Maria Svatohostýnská a blahosl. Anežka Česká. Zvenčí byl kostel opatřen brisolitovou omítkou, byla zbudována nová střecha na kostele a farní budova byla rovněž důkladně opravena. Ještě za války, ač to nebylo Němci dovoleno, byl zbudován nový Boží hrob, pořízena nová paramenta. Boží hrob byl pořízen za 56.000 K ze sbírek.


Původní výmalba interiéru                               Další podoba výmalby interiéru


Pohled na starý kůr a hlavní vchodBarevná fotografie hlavního oltáře

Započetí rekonstrukce interiéru kostela za P. Jerzyho Walczaka (2000)

V r. 2000 se začalo s úpravou presbytáře. Nový moderní svatostánek navrhl Jan Jemelka. V tomtéž roce byly také vyměněny všechny dveře, u bočních vchodů a v sakristii jsou vnitřní dveře prosklené. Dále byl rozšířen kůr směrem do lodi a vybudovány dřevěné schody na kůr z lodě kostela. Nakonec byl kostel jednoduše vymalován. Stará barevná okna vedle hlavního oltáře byla v r. 2001 nahrazena vitrážemi „Noemova archa“ a „Utišení bouře“ podle návrhu Jana Jemelky, připomínajícími osud obce v roce 1997


Nový hlavní oltář a presbytář, prozatímní přední lavice

Staronová zkušenost povodně tentokrát r. 2010


Voda v kostele při povodních

Povodeň v květnu 2010 zasáhla kostel ráno v 2.30 18. května. Voda v kostele stála 10 cm po několik dní. Kostel se podařilo záhy uklidit díky brigádě pod vedením svitavského kaplana P. Františka Janíčka a obětavým farníkům ze Svitav. Na slavnost Seslání Ducha svatého v neděli 23.5.2010 sloužil v 18 hod večer mši arcibiskup Mons. Jan Graubner.

fotografie z povodně i brigády jsou zde: http://farnosttroubky.rajce.idnes.cz/2010_Povoden_kveten/

Pokračování v rekonstrukci interiéru a exteriéru kostela P. Radek Sedlák (2011-2018)

Opravy kostela 2011

Nové lavice a zpovědní místnost v kostele

img00001.jpg

Opravy kostela 2012

Výmalba kostela a nová elektrifikace 2012

Opravy kostela 2013

Instalace nového mramorového oltáře 2013

Svěcení nového mramorového oltáře, ambonu, křtitelnice a podstavce pod svatostánek 2013

Opravy kostela 2016

Sundávání báně z chrámové věže

Dřevo z původní věže kostela

Nové krovy věže

Znovunasazení pozlacené báně na věž kostela

Opravy kostela 2017

Opravy kostela 2017 - střecha a omítky hlavní lodě kostela

Opravy kostela 2018

Opravy kostela 2018 - střecha bočních lodí a presbytáře, výměna celé sanctusníkové věže, očištění a nové zprovoznění sanktusníkového zvonu sv. Floriana z roku 1885

 
Varhany v „novém“ kostele

V roku 1873 zakoupila obec za 2500 zl. pro kostel nové varhany u p. Neussera v Novém Jičíně, namísto starých sešlých, jež měly pouze 10 rejstříků. Začaly se stavět 16. června 1873 a na slavnost sv. Markéty téhož roku byly od Tovačovského pana děkana Františka Přehnila (bývalého kuráta v Troubkách) vysvěceny.

Dne 22. února 1918 byly zabrány k válečným účelům cínové píšťaly kostelních varhan vážící celkem 94 kg.

V říjnu 1922 byly opraveny kostelní varhany a prospektové píšťaly a za války zrekvirované byly nahrazeny novými zinkovými.

V létě 1968 byly k varhanám zamontovány dvě infračervené žárovky pro jejich stálé vysoušení. Svépomocí byl natřen kůr. V červenci a srpnu rekonstruovali varhany pracovníci Továrny na varhany Krnov. Generální oprava stála 28.030 Kčs.

Nejnovější generální opravy varhan v letech 2003 - 2007, byly dodány nové cínové píšťaly, zrestaurována dřevěná varhanní skříň a nový měch v hodnotě 1.338.487,- Kč.

Zvony

Staré zvony z doby jistě před 17. stol.:

V nově založené „Knize inventáře“ popsal roku 1860 P. Mayer toto: Na věži starého kostela visel zvon 150 liber těžký („Markéta“) a druhý 81 liber těžký („Florián“), tyto zvony byly do nového kostela vráceny.

Dne 21. září 1916 byly tyto staré zvony rekvirovány k válečným účelům. Dne 24. října 1917 byl rekvírován sanktusový zvonek na malé vížce, tak že ze všech kostelních zvonů zbyl pouze umíráček. Dne 9. prosince 1918 byl sanktusový zvon navrácen do malé věže darem Josefa Obrtela, rolníka z Troubek.

Zvony mezi válkami 20. století:

Dne 16. listopadu 1924 za faráře Antonína Plevy byly posvěceny tři nové zvony světícím biskupem Dr. Karlem Wisnarem.

Uvedené zvony byly pořízeny z kostelních fondů a sbírky farníků. Ulila je firma Richard Herold v Chomutově za 16.850 K. Zvon sv. Markéta měl tón h1 a vážil 312 kg, měl nápis „Sv. Markéto, oroduj za nás“, zvon sv. Cyrill tón cis2, 212 kg, nápis „ Sv. Cyrile, oroduj za nás“, zvon sv. Metoděj dis2, 150 kg. nápis „Sv. Metoději, oroduj za nás“.

Podle vládního nařízení byly 27. března 1942 tyto tři bronzové zvony farního kostela odebrány k válečným účelům.

Současné zvony:

Za neblahého Protektorátu byly všechny 3 zvony zdejšímu farnímu chrámu Páně bez jakékoliv náhrady odebrány. Nezbylo než pořídit nové zvony z dobrovolných kostelních sbírek. (Pozn. Hned po skončení 2. světové války bylo získáno 101.073 Kčs z kostelních sbírek a darů rodičů zahynulých amerických letců.) Světitelem a kazatelem i celebrantem při svěcení byl vždy ochotný Nejdůstojnější pan msgr. Josef Nejedlý, farář v Moravské Ostravě. Po svěcení byly nové zvony ihned zavěšeny. Zvony byly pojmenovány sv. František, sv. Markéta a sv. Martin. (Pozn. Zvony jsou ulity ze slitiny mědi (78%) a cínu (22%). Zvon sv. František o váze 494 kg má tón a1 a nápis „Svatý František, dar rodičů v Troubkách 17/12 1944 zahynulých a na hřbitově v Troubkách pohřbených amerických letců.“ Zvon sv. Markéta o váze 344 kg má tón h1 a nápis: „Sv. Markéta, patronka obce Troubek“. Zvon sv. Martin o váze 224 kg měl mít tón d2, ale podle posudku kolaudátora zvonů Jaroslava Dobrodinského zní c2. Má nápis „Svatý Martin, patron obce Henčlova“. U příležitosti instalace nových zvonů byl také opraven malý zvon o váze 48,5 kg, jediný dochovaný z roku 1885.) Svěcení 3 nových zvonů pro farní kostel v Troubkách se konalo dne 31. srpna 1947.
Podrobněji i s fotofrafiemi viz. svěcení nových zvonů 1947

V kostelní sanctusové věži je zavěšen zvon sv. Floriana pocházející z roku 1885 a je odlitý ve Vídni. Má spodní průměr i výšku 400 mm a váží 50 kg. Po rekonstrukci či zhotovení repliky sanctusníkové věže v roku 2018 byl zvon očištěn, znovu zavěšen uveden do denního provozu, aby se jím zvonilo při části mše svaté zvané "proměňování". Svěcení zvonu proběhlo při mši svaté v neděli 10. 6. 2018 a jeho znovuzavěšení a první zvonění bylo 15.10. 2018.

Na půdě chrámu byl také položený železný zvon sv. Josefa z roku 1918 vážící kolem 30 kg. Tento zvon našel nové uplatnění v kapli sv. Anny ve Svitavách - Lánech. Byl znovu očištěn, posvěcen a zavěšen 23.7.2017

Video ze svěcení a znovuzavěšení zvonu sv. Josefa zde

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.1