Svaté misie ve 20. a 21. století

Svaté misie 1920

Od 1. do 10. května 1920 konány ve zdejším chrámu lidové misie, kázali redemptoristé z Červenky P. František Ševčík, P. Josef Grigel a P. Jan Pluhař. U sv. zpovědi bylo 1610 fárníků, u sv. přijímání 2540.
Doslovný přepis z farní kroniky str. 23

Obnova po svatých misiích 1921

Dne 19.-21. března 1921 konali výše uvedení P. redemptoristé obnovu sv. misií. Sv. zpovědí bylo 1840, sv. přijímání 2500.
Doslovný přepis z farní kroniky str. 23

Svaté misie 1950

Po dvanáctileté přestávce dočkala se farnost Troubecká sv. missií. V sobotu před první nedělí postní přijeli do Troubek tři mladí Otcové z řádu kapucínského v Olomouci a s apoštolskou horlivostí dali se ihned do práce. Sv. missie řídil vdp. P. Hypolit DR. Segeťa. Každodenně ráno od ½ 6 hod. dali se do díla a končili obyčejně večer v 10 hod. Účast farníků byla ohromná i takových, kteří po léta o kostel nezavadili. Velmi se osvědčilo, že pro pracující mimo Troubky byla každodenně večer mše sv. a při ni sv. přijímání pro ty, kteří časně ráno odjížděli do práce. Byly to opravdu duchovní žně a lidé říkali, že by chodili ještě další týden na sv. missie. Na druhou neděli v postě svěcením nového missionářského kříže průvodem slavným a doprovázeným nepřehlédným davem věřících jak z Troubek, tak i s okolí za hlaholu hudby a zpěvu vznášela se k nebesům píseň „ Svatý kříži tebe ctíme.“ Nový Kříž byl pak vztyčen na prostranství vedle kostela z nadšeným kázáním u Kříže a doslovem dp. ředitele sv. missií byla slavnost ukončena.
Není růže bez trní a radosti bez bolesti. Hned na začátku sv. Missií první neděli postní, po prvním kázání odpoledne větrná smršť shodila kříž i báni na velké věži a poškodila celou tak zvanou malou věž. Kdyby kázání bylo bývalo jenom o tři minuty delší mohlo být několik lidí padajícím křížem a bání z měděného plechu zabito. Dík Bohu nikomu se nic nestalo. Horliví farníci přinášeli ihned milodary na opravu věže,místní farář sehnal potřebný materiál na opravu věže a ve třech týdnech byla věž zase v pořádku. Potřebný obnos 53.000 Kč darovali farníci. Sluší podotknouti, že potřebné dřevo tvrdé modřínové obstaral velmi ochotně pan poštmistr Viktor Karlík z Tršic, kácení stromů a dovoz obstarali mládenci: Bohuš Raška, Fabián Horák a František Ticháček. Tesařskou práci obstaral p. Cyrill Smolka, nátěr kříže p. František Tesař a hudbu při průvodě p. kapelník Frgál. Všichni pracovali úplně zdarma a Bůh jim zaplať jejich ochotu a lásku ke sv. kříži. Kéž se splní: „Stat Crux, volatur orbis.“ ( pozn. překlad : kříž stojí, i když se hýbe svět).
Sluší podotknouti, že o sv. missiích byl pořízen nový koberec k hlavnímu oltáři obnosem 15.900 Kč.
Doslovný přepis z farní kroniky str. 48-49


                  Plakát na misie z r. 1950                                    Foto misionářů, oců kapucínů při pohřbu 1950

Další misie ve farnosti proběhly až r. 2009 za účasti otců Vincentýnů z Loštic

Na svátek Křtu Páně r. 2009 byly na konci nedělních bohoslužeb ohlášeny farní misie na měsíc únor. Od pátku 27. února do neděle 8. března proběhly ve farnosti lidové misie vedené otci Vincentýny z Loštic. Do farnosti přijeli dva kněží P. Stanislav Bindas a P. Pavel Vandžura a řeholní sestra Vojtěcha, vincentýnka z Mendryky u Svitav. Denně byly dvě mše svaté, ráno a večer s misijní promluvou a různé přednášky na různá témata. Přede mší svatou řeholnice vedla růženec. Na počátku misií byly symbolicky předány klíče od kostela řeholníků a po mši již byla katecheze pro mládež. V sobotu dopoledne se misionáři věnovali dětem v malé tělocvičně místní školy. Večer byla v sále hasičské zbrojnice promluva pro ženy a na faře opět katecheze pro mládež. V neděli 1. března byla odpoledne katecheze pro děti na faře a večer v restauraci Zavadilka rozmluva s muži. V pondělí po ranní mši byla katecheze pro seniory v kulturním domě. Podbný program byl v úterý dopoledne opět pro seniory v kulturním domě a večer se konala katecheze o farnosti pro všechny v přísálí kulturního domu. Také v Henčlově se ten den konala odpoledne mše a beseda o misiích na Hondurase.

Ve středu se při ranní mši konalo pomazání nemocných, večer po mši přednáška pro manžele v kulturním domě. Ve čtvrtek byl celodenní výstav eucharistie a večer opět přednáška pro manžele. V pátek byli navštěvováni nemocní misionáři a večer se konala mše o smíření, na níž se mohli ti, co proti sobě něco mají smířit a odpustit si. Po mši svaté se konala křížová cesta ulicemi Troubek a skončila na hřbitově. V sobotu 7.3. se konala mši pro děti a mládež, po ní snídaně a po ní hry v tělocvičně. Při večerní mši svaté, při níž byla promluva o lásce v manželství se konaly manželské sliby a po ní bylo agapé v hasičské zbrojnici. Neděle završila desetidenní misie po mší svaté požehnáním znovuobnoveného misijního kříže, který zrestauroval pan Marek Herzoga za Henčlova. Později byly na kříž dodány nápisy (1920,1938,1950,2009; svaté misie) a jeho vrchní ramena a kůl potaženy pruhy mědi kvůli dešti panem Řihákem z Henčlova. Na svátek Povýšení svatého kříže 14. září a v den posvěcení misijního kříže 8. března je možné uctěním misijního kříže a za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Během misií vykonalo mnoho lidí svou generální svatou zpověď a také někteří začali chodit znovu do kostela. Pro některé byly misie velkým impulzem a generální zpověď si vykonali později.

Doslovný přepis z farní kronikyFoto viz. http://www.farnosttroubky.cz/foto/misie/index.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.1