DĚJINY FARNOSTI TROUBKY

Stručné dějiny farnosti ve středověku a raném novověku

Za většinu informací o troubeckém kostele, faře a farnosti vděčíme zdejšímu lokálnímu kurátovi P. Theodoru Mayerovi, který zorganizoval přestavbu kostela i fary do dnešní podoby, zanechal poměrně podrobný popis své činnosti v Troubkách a z tehdejšího archivu vybral informace pro historika a topografa Gregora Wolnyho, jehož „Kirchliche Topographie von Mähren“ je dnes jedním ze základních pramenů pro studium dějin farnosti:

První zatím známé písemné zmínky o farnosti:
Už před rokem 1350 byly v Troubkách kostel a fara. Tehdejší majitel Kuna z Lysic totiž prodal v roce 1351 „tvrz se vsí v Troubkách … s kostelním podacím tamtéž…s právy, hranicemi, svobodami a vlastnictvím, jak je on sám i jeho otec (Heralt z Kunštátu) užívali, urozeným pánům Janu a Drslavovi z Kravař za 620 kop grošů pražských.“ „Kostelní podací“ bylo právo ustanovit kněze (faráře) k místnímu kostelu, který tedy musel existovat.

Kostelní podací v Troubkách je uvedeno také v zástavním listu z roku 1355, jímž Jan z Kravař pojistil své ženě věno 1000 kop grošů českých a pak znovu v prodejních smlouvách, jimiž se dosud samostatné Troubky staly součástí tovačovského panství Cimburků (k prodeji došlo v roce 1380) a r. 1381 se místní fara uvádí jako náležející pod patronát tovačovského pána. (Cod. dipl. Mor. I, p. 205.; Cod. Pernstein. I, f. 192 a Olomoucké zemské desky IV. 3.)

V době husitských nepokojů měla farnost podle obecní kroniky zaniknout, neboť odešla duchovní správa. Také Ctibor Tovačovský z Cimburka uvádí tento údaj v listině z r. 1476, že toho roku opustila duchovní správa obec.

Období mimokatolické:
Další zprávy o farnosti nejsou, ale dá se předpokládat, že v 16. století „podlehla v kraji panující heresi“, když Tovačov drželi páni z Cimburka, příznivci husitů a odpůrci olomouckého biskupa, a po nich od 15. března 1503 Pernštejnové, příznivci Jednoty bratrské. V troubeckém urbáři z roku 1567 se mezi jinými uvádí „bratr Mach fojt a hajný“, zmínka ve „Spisu mladých kněží bratrských v markrabství Moravském starším jich…“ dosvědčuje, že v Troubkách byla v roce 1619 bratrská obec.

Dne 31. listopadu 1624 byl vydán mandát, jímž byli luteránští kněží pod ztrátou cti a hrdla vypovězeni ze země, z Přerova je vedl přerovský farář Pavel Kubicius, inspektor evangelických kněží kraje olomouckého, a Karel starší ze Žerotína je dal bezpečně vyprovodit až do Uherské Skalice. Mandátem z 16. prosince 1627 byli vypovězeni i kněží Bratří, jež během roku 1628 následovalo mnoho měšťanů z Přerova a Tovačova.

Obnovení katolické duchovní správy:
Podle popisu P. Theodora Mayera byla farnost přiřazena jako filiální k Tovačovu asi od roku 1621. Dokumenty chybějí, ale je velmi pravděpodobné, že se tovačovskou filiálkou stala nejpozději v roce 1627, a tou zůstala do 1. prosince 1767, kdy tu byla zřízena expositura podléhající tovačovskému faráři. Stalo se tak proto, poněvadž častá vylití Moravy a Bečvy znemožňovala duchovní péči z Tovačova.

stránka není dokončena, pokračování příště :-)