Svěcení 3 nových zvonů pro farní kostel v Troubkách
dne 31. srpna 1947


opis z farní kroniky str. 43-46:

Msgre Josef Nejedlý, farář v Mor. Ostravě
Ondřej Buršík, řídící učitel v Henčlově
Josef Smolka, předs. kostel. konk. výboru
Antonín Horák, místo předseda konk. výboru
Emanuel Mlčoch, kost. hospodář
Kratochvíl Frant. konk. výb. Henčlov
Frant. Nevřela předseda MNV Henčlov
Ticháček Cyrill předseda MNV Troubky
Obrtel František Henčlov

Za neblahého Protektorátu byly všechny 3 zvony zdejšímu farnímu chrámu Páně bez jakékoliv náhrady odebrány. Místní farář se všemožně namáhal a osobně intervenoval v Praze (na Maninách), bylo však zjištěno, že žádný z těchto zvonů se nevrátil. Nezbylo než pořídit nové zvony z dobrovolných kostelních sbírek. (Pozn. Hned po skončení války bylo získáno 101.073 Kčs z kostelních sbírek a darů rodičů zahynulých amerických letců.)

Zvony byly prostřednictvím Chrámového Družstva v Pelhřimově objednány u První Moravské zvonárny v Brně – Husovicích. Práce nebyla snadná, farář podnikl vše co lidsky bylo možné, psal na Ministerstvo průmyslu tajemníku Rokytovi a obrátil se s prosbou za podporu žádosti i na Americké Velvyslanectví v Praze. Zvony byly ulity a kolaudovány a včas dodány.

Světitelem a kazatelem i celebrantem při svěcení byl vždy ochotný Nejdůstojnější pan Monsignore Josef Nejedlý, farář v Mor. Ostravě. Po svěcení byly nové zvony ihned zavěšeny.

Zvony byly pokřtěny sv. František, sv. Markéta a sv. Martin. Kmotrami byly paní stavitelová Maňásková z Troubek (která zastupovala otce padlého letce Franka C. Yessie), paní Kristýna Ticháčková, manželka předsedy MNV v Troubkách a paní Nevřelová manželka předsedy MNV v Henčlově.

(Pozn. Zvony jsou ulity ze slitiny mědi (78%) a cínu (22%). Zvon sv. František o váze 494 kg má tón A1 a nápis „Svatý František, dar rodičů v Troubkách 17./12. 1944 zahynulých a na hřbitově v Troubkách pohřbených amerických letců.“ Zvon sv. Markéta o váze 344 kg má tón H1 a nápis: „Sv. Markéta, patronka obce Troubek“. Zvon sv. Martin o váze 224 kg měl mít tón D2, ale podle posudku kolaudátora zvonů Jaroslava Dobrodinského zní C2. Má nápis „Svatý Martin, patron obce Henčlova“. Při příležitosti instalace nových zvonů byl také opraven malý zvon o váze 48,5 kg, jediný dochovaný z roku 1885.)

Odpoledne o 2 h bylo Libera za všechny, kteří za okupace byli pohřbeni a jimž při pohřbu bylo vyzváněno jen polorozbitým malým zvonkem u sakristie. Za 3minutového ticha v kostele rozezvučely se nové zvony a ani jedno oko v kostele nezůstalo suché. Tak hlubokým dojmem působilo první vyzvánění milým zemřelým. Průvodem a za hlaholu nových zvonů šlo se procesím na hřbitov, kde byla vykonána pobožnost s promluvou místního faráře.

Obnos 105.000 Kčs vypůjčil farář na své jméno ve zdejší záložně, platí ze svého úroky, na větší svátky uspořádá kostelní sbírku. K placení zbývá ještě 31.000 Kčs, které dvěma nejvýš třemi sbírkami budou uhrazeny. Za to budou to zvony patřící kostelu, zbudované návštěvníky chrámu Páně. Katolíci farnosti Troubecké jsou nanejvýš obětaví a jednotlivé sbírky vynesly 15 – 20.000 Kčs. Kéž jim to milý Pán Bůh svým sv. požehnáním nahradí!

(oprava, dnes už + družička, Olga Řihošková, roz. Karhanová)

Zvuk troubeckých zvonů při slavnostním anděl Páně, zde: