Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noční slavnost Vigilie Zmrtvýchvstávní Páně

Inspirativní video: https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs

   

Domácí rodinná bohoslužba

    Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: PDF, WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes bílá, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus nebo bílý pruh látky.

Také tam položte velikonoční svíci a čajové svíčky pro jednotlivé členy domácnosti (čajové svíce lze vložit do skleniček pro větší bezpečnost při manipulaci, zvláště dětí). Můžete také otevřít obrázkovou bibli s obrázky vzkříšení a určitě tam něco tematického najdete. Pokud budte číst i některé starozákonní pasáže, jako je stvoření světa a přechod Rudým mořem, založte si příslušné obrázky.

Pokud máte doma schovány křestní svíce, roušky nebo i fotogragie křtu, můžete je dát do modlitebního koutku, nebo na stůl, kde se modlíváte.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě.

Venku na zahradě připravte malou hraničku ze dřeva na zapálení večerního ohně.

Na stůl můžete už i přichystat velikonoční pokrmy (nebo je dát někam, jako překvapení, ať to děti nerozptyluje a nemají v hlavě klasickou otázku, "kdy už to skončí" aby mohly mlsat), za které budete chtít poděkovat Pánu a které po domácí bohoslužbě můžete s chutí po skončení půstu sníst.

Pokud možno, doma, nebo na zahradě zhasneme všechny světla.

2) Začínáme večer, když se trochu setmí

Když se všichni shromáždí na zahradě kolem připravené hranice, nebo doma, kdo nemá zahradu u připravené svíce u modlitebního koutku, otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou. Tentokrát nezačínáme znamením kříže ani žádnou písničkou. začne se z ticha.

P. Prožili jsme Bílou sobotu a nyní začíná Velká noc. Je velká proto, že v ní Ježíš vstal z mrtvých. V této Veliké noci křesťané na celém světě bdí a modlí se, poslouchají slovo Boží a slaví Kristovo vítězství nad smrtí. Lidé s hořícími svícemi v rukou si připomínají, že Pán Ježíš je světlem pro náš život. Je světlem, která zahání temnoty a přináší radost.

Zapálí se oheň

P. Bože, ať nám tento oheň (tento plamen) připomíná tvého vzkříšeného Syna, v němž nám zazářila tvá sláva. Skrze Krista, našeho Pána.
O: Amen.

Od nového ohně rozsvítíme velikonoční svíci těmito slovy: Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.

Potom ten, kdo vede modlitbu zapálí všem jejich malé svíce se slovy: Světlo Kristovo. Ostatní mohou odpovědět: Sláva tobě Pane.

S rozžatými svícemi (nejlépe čajovými ve skleničkách) jdeme domů k modlitebnímu místu či stolu, kde svíce položíme.


2) Zpěv nad velikonoční svící - exultet

P. Nyní v tichosti poslouchejme velmi starou píseň, která se zpívá v tuto noc.

Buď pustíme nahrávku, nebo můžeme i přečíst celý text, nebo jen vybrané části pro menší děti, označené takto barevně.

Píseň: https://www.youtube.com/watch?v=XGiBtSWXY5o

 
    Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni, polnice, a zvěstuj spásu! Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty! Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla! A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!

    Vpravdě je důstojné a spravedlivé, abychom neviditelného Boha, všemohoucího Otce, i jeho jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista oslavovali radostným zpěvem a celou vroucností srdce i ducha.

    Neboť Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův a svou krví z lásky prolitou zrušil dlužní úpis dávného hříchu. Dnes je slavnost veliké noci, kdy se zabíjí onen pravý Beránek, jehož krev posvěcuje veřeje věřících.

    To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta; Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou.

    To je tedy ta noc, kdy jas ohnivého sloupu zahnal temnotu hříchu. To je noc, která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista od nepravostí světa a od tmy hříchu, vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.

    To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu. Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni.

    Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám tvá otcovská dobrota! Jak nedocenitelný to projev tvé lásky: Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!

    Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův, který Kristus zahladil svou smrtí. Ó šťastná vina, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký! Ó vskutku blažená noc, ta jediná směla znát čas i hodinu, kdy Kristus vstal z říše zemřelých!

    To je ta noc, o které je psáno: "Noc jako den se rozjasní" a "Noc je mým světlem ve všech mých radostech". A tak posvěcená tato noc zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci.

    V této milostiplné noci přijmi tedy, Otče svatý, tento chvalozpěv jako večerní oběť, kterou ti přináší přesvatá církev, když rukama svých služebníků slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku. Již jsme slyšeli chvalozpěv na tuto svíci, kterou ke cti Boží rozsvítil planoucí oheň. Ačkoli se její plamen dělí a rozdává světlo, přece ho neubývá. Napájí se totiž tajícím voskem, který pro tuto vzácnou svíci připravila pilná včela.

    Ó vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, člověka s Bohem. Prosíme tě tedy, Bože, ať tato svíce, ke cti tvého jména zasvěcená, stále svítí neslábnoucím jasem, aby rozehnala temnotu této noci. Přijmi ji jako líbeznou vůni a dej, aby zářila jako světla na nebi. Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla. Onen totiž Vládce světla, který nezná západu. Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj Syn Ježíš Kristus. On s tebou žije a kraluje na věky věků. O: Amen.

Jako varianta na exultet může být i píseň Tvé světlo ve tmě svítí https://www.youtube.com/watch?v=g9aHdUPLqFY

3) Čteme z Písma svatého

Nabízíme zde 3 čtení: čtení o stvoření světa, čtení o přechodu Rudým mořem a čtení o křtu. Potom se čte evangelium o vzkříšení Ježíše. Pokud jsou děti malé, stačí evangelium.

P: Otevřme nyní své srdce, abychom porozuměli Božímu slovu. 

Bože, Duchu Svatý, prosíme tě, dej nám vnímavé srdce, abys nás učinil vnímavými k tomuto textu Písma svatémo. Amen.

 

1. ČTENÍ Gn 1,1-2,2 o stvoření světa

    pokud budete číst, text zde: PDF, WORD

2. ČTENÍ Ex 14,15-15,1 o přechodu Rudým mořem

    pokud budete číst, text zde: PDF, WORD

3. ČTENÍ Řím 6,3-11 o křtu

   pokud budete číst, text zde: PDF, WORD

 

EVANGELIUM Mt 28,1-10

P. Přečteme si vyprávění evangelisty Matouše o Ježíšově zmrtvýchvstání.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

    Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na hrob. Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví.

    Anděl promluvil k ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl povědět."

    (Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: "Buďte zdrávy!" Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí."

 

Pokud jsme nečetli předchozí čtení, tak po evangeliu zazpívejme velikonoční Aleluja : https://www.youtube.com/watch?v=ZbwiVt3emGo

Text ke zpěvu je zde:

odpověď: Aleluja, aleluja, aleluja.

    Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, - jeho milosrdenství trvá navěky. - Nechť řekne dům Izraelův: - "Jeho milosrdenství trvá navěky." * odp.   

    Hospodinova pravice mocně zasáhla, - Hospodinova pravice mě pozvedla. - Nezemřu, ale budu žít - a vypravovat o Hospodinových činech. * * odp.

       Kámen, který stavitelé zavrhli, - stal se kvádrem nárožním. - Hospodinovým řízením se tak stalo, - je to podivuhodné v našich očích. * * odp.
 


4) Zamyšlení nad evangeliem

Malí kluci si často hrají na vojáky, policisty nebo řidiče velkých a silných aut. Kdy jste si na něco podobného hráli naposled? (.....) Proč si hrajete na takové siláky? (Chtějí se cítit jako hrdinové a chtějí být silní).

U hrobu Pána Ježíše hlídali stráže. A i když to byli vojáci, dostali strach, ale pořádný. Proč? Uviděli anděla, který byl velmi mocnější a silnější, než oni. Vlastně z jejich pohledu nepředstavitelně silný a mocný. Vzal totiž ohromný kámen, kterým byl zakryt Ježíšův hrob a jakoby to byl polštář z peří odvalil ho od hrobu. Sedl si na kámen a čekal.

Anděl měl jen jeden úkol. Počkat na ženy, které šli ke hrobu a říci jim, že Ježíš vstal z mrtvých a že se s ním mají setkat a že se nemají bát. Anděl tak sloužil Ježíšovi, který je ještě mnohem mocnější jak on. Zatímco anděl odvalil veliký kámen, Ježíš ukázal ještě větší sílu a odvahu:

Aby nás zachránil, prošel dobrovolně velkým utrpením a smrtí. A smrt přemohl. To se ještě nikdy nikomu nepovedlo. Co je proti tomu odvalit ohromný kámen z hrobu!

Milé děti, obdivujete sílu vojáků? Obdivujte Ježíše, který je mnohem silnější a odvážnější jak oni. I mocní andělé mu slouží.

A představte si, že s tímto silným Ježíšem jsme spojeni už od svého křtu. Jeho síla a moc je i naší silou a mocí. Jeho odvaha a láska je i naší odvahou a láskou. S ním můžeme přemoci všechno, co nám brání žít, dobře a pěkně žít. Věříte tomu?

My občas v životě prožíváme strach. Děti i dospělí. Bojíme se zkoušení ve škole, bojíme se silnějších lidí, bojíme se, že se nám může něco stát, bojíme se nemocí i smrti. Ježíš, který přemohl smrt nás učí:  "Nebojte se. Jste přece moji. A i kdyby jste měli zažít něco těžkého, já vás nikdy neopustím. Pro mě není nic těžkého. Se mnou všechno, co vás potká, zvládnete. Věříte mi?"

Nyní se znovu přiznejme k Ježíši, zřekněme se všeho strachu, slabosti a špatností a přimkněme se k vítězi nad smrtí, k tomu, nad nějž už nic silnějšího není.

 

5) Obnova křestních slibů

V tuto chvíli otec/matka zapálí od rozžaté svíce všem zúčastněným jejich vlastní křestní svíce. Všichni povstanou a otec/matka uvedou obnovu křestního vyznání těmito slovy:

P. Kristus vstal z mrtvých a vede i každého z nás k životu. Postní doba nás přivedla až k této chvíli, ve které chceme obnovit své rozhodnutí jít svým životem společně s Ježíšem Kristem. On je tím, kdo porazil smrt, hřích a zlo. Je nad tím vším mocným Pánem. Zřekněme se proto zla a rozhodněme se pro Krista:
 

• Chcete tedy žít ve svobodě dětí Božích, a zříkáte se proto
hříchu?
Všichni: Ano.

• Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, a zříkáte se proto
všeho, co k němu láká?
Všichni: Ano.

• Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?
Všichni: Ano.

• Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Všichni: Věřím.

• Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž
se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z
mrtvých a sedí na pravici Otcově?
Všichni: Věřím.

• Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství
svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
Všichni: Věřím.

Vyznání víry můžeme zakončit písní Větší je náš Bůh:
https://www.youtube.com/watch?v=jNISkVVkgHM

6) Pozdravení Kristova pokoje

Otec/matka rodiny říkají: Pane, obnovil jsi nás svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Díky tobě se
stáváme dětmi světla. Posiluj jednotu a mír v naší rodině. Pomáhej nám, abychom se dávali tebou vést a nespoléhali jen na sebe. Dej nám svůj pokoj. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Následuje pozdravení pokoje, kterým může být například i objetí.

 

7) Modlitba Otčenáš, duchovní svaté přijímání a prosba o poženání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…
 

Všichni: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
 

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni: Amen.
 

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

Na závěr píseň: Hoden je Beránek https://www.youtube.com/watch?v=GaOcgdjjhHw
 

8. Slavnostní hostina

Je vhodné, aby rodina zakončila tuto liturgii společnou hostinou, večeří. Jejím středem stále může být zapálená svíce/paškál, kolem kterého byla rodina shromážděna při liturgii. Rodiče můžou nyní říci o překvapení v podobě něčeho dobrého.