Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba

  Aktuální neděle

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Něděle - Svátek Božího milosrdenství

Domácí rodinná bohoslužba

    Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: PDF, WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes bílá, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus nebo bílý pruh látky.

Také tam postavte velikonoční svíci.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě. Dnes je nejslavnostnější den v roce.

2) Začínáme

Začneme znamením svatého kříže a potom se říká:

P. Minulý týden jsme prožili Nejslavnostnější den v roce, neděli vzkříšení. Byla to neděle všech nedělí. Dnes je také neděle. A jako každou neděli si tak připomínáme, že Ježíš vstal z mrtvých. Ta dnešní má název: Neděle Božího milosrdenství. Připomínáme si, že Bůh nás má všechny moc rád.

Píseň: Milosrdní jsou blahoslavení
https://www.youtube.com/watch?v=vgxkHDnSyuAv

Text zde:

K výšinám své oči pozvedám,
koho bych se bál?
Pomocnou ruku dá mi sám 
milostivý Král.

Když umdléváme, staví nám stan,
léčí nás jeho hlas.
Rány nám chladí krví svých ran,
pláštěm halí nás.

Ref.: Milosrdní jsou blahoslavení,
protože oni dojdou milosrdenství.

Laskavě nám viny promíjí,
učí nás odpouštět,
nabízí lásku tak,
aby ji poznal celý svět.

Ref.: Milosrdní jsou blahoslavení,
protože oni dojdou milosrdenství.

Dřevěný kříž zbavil lidstvo vin,
vstal z mrtvých náš Pán.
Ježíš je Bůh, 
světlo střídá stín, světu vládne Král.

Přestaň se bát a Bohu dej
svá trápení i žal a věř, 
že Bůh očistil náš hřích,  
náš Pán žije dál. 

Ref.: Milosrdní jsou blahoslavení,
protože oni dojdou milosrdenství.


Zpěv zakončíme modlitbou:

P. Modleme se: Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha svatého a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P. Na velikonoční  neděli se před evangeliem zpívá krásný radostný zpěv. Také dnes si ho můžeme zazpívat, nebo alespoň poslechnout:

Píseň: Oběti velikonoční: https://www.youtube.com/watch?v=xxhs5zesbJA

Text zde:

Oběti velikonoční, křesťané, chválu vzdejte!
Beránek spasil ovce: Kristus nevinný za nás hříšné zas usmířil Otce. Smrt a život se střetly,
podivný souboj svedly:
Pán žití usmrcen,
vládne živý.
Marie, Kams ráno šla? Řekni nám, cos viděla!
Prázdný hrob Krista živého
a slávu zřela jsem Vzkříšeného,
anděly svědčící, roušku, šaty ležící.
Vstal Kristus, moje naděje,
jde před nám do Galileje.
Že vstal Kristu vpravdě z mrtvých, to je zcela jisté.
Smiluj se nad námi, vítězný Kriste!
Amen. Aleluja.

Někdo z rodičů přečte evangelium:

EVANGELIUM Jan 20,19-31

Slova svatého evangelia podle Jana.

    Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.

    Znovu jim řekl: "Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."

    Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" On jim však odpověděl: "Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím."

    Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Potom vyzval Tomáše: "Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící." Tomáš mu odpověděl: "Pán můj a Bůh můj!" Ježíš mu řekl: "Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili."

    Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

4) Zamyšlení nad evangeliem

    Četli jsme o tom, že Pán Ježíš, přišel tam, kde byli učedníci. Přišel, když nastal večer toho dne, kdy vstal z mrtvých. Četli jsme o tom, že učedníci měli strach a byli za zavřenými dveřmi.

    Dnes je celý svět za zavřenými dveřmi. Lidé se bojí nákazy a tak jsou doma. Jako my, když ještě nemůžeme do kostela na bohoslužbu, protože je to zakázané. Jenže Ježíše přišel i k nám, do naší rodiny. Když jsme se sešli k modlitbě, když jsme udělali kříž, je zde s námi. Před chvílí k nám promlouval ve svém slově.

    Když Ježíš přišel k učedníkům i přes zavřené dveře, tak je pozdravil: "Pokoj vám", zároveň učedníkům ukázal své rány na rukou a nohou a na svém srdci. Učedníci, jak ho uviděli, že žije, tak se zaradovali. Zcela jistě nás chce i nyní Pán pozdravit těmi samými slovy a to každého. A protože jsme každý z nás pokřtění a tajemně je s ním každý z nás spojen, tak když teďka jeden pozdravíme druhého a podáme si třeba i ruku, věřme, že nám ji podává Ježíš. Uděláme to však s tím, že zároveň druhému ukážeme i Ježíšovi rány, které nás vykoupily a uzdravili z té největší nákazy - z hříchu (ať ten, kdo vede modlitbu, vezme kříž, jde k prvnímu, ukáže mu kříž a řekne: Pokoj tobě. Potom mu dá kříž do ruky, aby udělal totéž dalšímu, až ten poslední kříž předá vedoucímu modlitby i s přáním pokoje).

   Když učedníci uviděli vzkříšeného Ježíše, zaradovali se. Strach i smutek byli najednou pryč. Tak se to děje vždycky, když Ježíše pozveme mezi nás, když se modlíme.

    A ještě jedna věc. Který apoštol chyběl, když se Ježíš setkal s učedníky? (Tomáš). Jaké důkazy chtěl Tomáš po učednících, že Ježíš vstal z mrtvých, aby uvěřil? (Chtěl vidět živého Ježíše a vidět jeho rány)Myslím, že nám tím chce ten, kdo psal evangelium říci, že lidé, aby uvěřili v Ježíše, chtějí vidět jeho lásku, jeho dobrotu a jeho samého. Že se chtějí setkat s opravdu žijícím Ježíšem, který žije i ve svých učednících.

    Podívejme se ještě jednou na videoklip o Božím milosrdenství. Uvidíme, jak se lidé mohou setkávat s Boží láskou:

https://www.youtube.com/watch?v=04ZYRjcXbl4&list=RD04ZYRjcXbl4&start_radio=1

5) Vyznání víry a přímluvy

P:  Teďka vyznejme svou víru v Boha, který nás má nesmírně rád. Stal se pro nás jedním z nás, vzal na sebe naše špatnosti, byl pro ně ukřižován a vstal z mrtvých:

Všichni: Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

Píseň: Tvé světlo ve tmě svítí
https://www.youtube.com/watch?v=g9aHdUPLqFY

Tvé světlo ve tmě svítí,
žádná zma ho nepohltí :/

R: /: Proto zvu Tě, Pane,

do temnot mých. :/

6) Modlitba Otče náš, duchovní přijímání a prosba o požehnání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…
 

Všichni: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
 

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni:
Amen.
 

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

Na závěr píseň: Vesel se nebes královno:
https://www.youtube.com/watch?v=K2LvvwZJI8Y

Text zde:

1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.

2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.

3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / aleluja.