Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba

  Zelený čtvrtek
  Velký pátek
  Bílá sobota
  Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
  Neděle slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Něděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Domácí rodinná bohoslužba

    Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: PDF, WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes bílá, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus nebo bílý pruh látky.

Také tam postavte velikonoční svíci.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě. Dnes je nejslavnostnější den v roce.

2) Začínáme

Začneme znamením svatého kříže a potom se říká:

P. Prožili jsme Velkou noc a dnes je Nejslavnostnější den v roce. Je to neděle všech nedělí. Den, kdy Ježíš vstal z mrtvých a setkal se znovu se svými učedníky. Protože dnešní den je velmi slavnostní, tak tuto slavnost dnes více podpoříme zpěvem.

Píseň: Aleluja, živ nad smrtí buď slavný vítěz
https://www.youtube.com/watch?v=x8wP9O2anZI (video můžeme po druhé sloce vypnou, jinak přezpíváte celou písničku :-)

Text zde:

1. Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz, / jenž z hrobu svého právě vstal, / Pán Ježíš, bludných ovcí přítel, / jenž za ně život v oběť dal. [: Zněj jasně z věků do věků / čest, chvála Bohu člověku! :] Aleluja, aleluja, aleluja!

2. Aleluja! Vstal z mrtvých Kristus oslavený, / tma pekel před ním utíká, / z ran, jež jsou divem zaceleny, / vítězná záře proniká. [: Buď sláva Bohu na nebi, / mír lidu jeho na zemi. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

 

Zpěv zakončíme modlitbou:

P. Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna, Ježíš Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P. Na velikonoční  neděli se před evangeliem zpívá krásný radostný zpěv. Pojďme si ho zazpívat, nebo alespoň poslechnout:

Píseň: Oběti velikonoční: https://www.youtube.com/watch?v=xxhs5zesbJA

Text zde:

Oběti velikonoční, křesťané, chválu vzdejte!
Beránek spasil ovce: Kristus nevinný za nás hříšné zas usmířil Otce. Smrt a život se střetly,
podivný souboj svedly:
Pán žití usmrcen,
vládne živý.
Marie, Kams ráno šla? Řekni nám, cos viděla!
Prázdný hrob Krista živého
a slávu zřela jsem Vzkříšeného,
anděly svědčící, roušku, šaty ležící.
Vstal Kristus, moje naděje,
jde před nám do Galileje.
Že vstal Kristu vpravdě z mrtvých, to je zcela jisté.
Smiluj se nad námi, vítězný Kriste!
Amen. Aleluja.

Někdo z rodičů přečte evangelium:

EVANGELIUM Jan 20,1-9

Slova svatého evangelia podle Jana.

    Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili."

    Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě.

    Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

4) Zamyšlení nad evangeliem

    Budeme se dnes zamýšlet nad dny v týdnu a jejich významem. (Malé děti mohou vyjmenovat dny v týdnu a větší je mohou říci v jiném jazyce, třeba anglicky).

    Kterého dne v týdnu přišla Marie Magdalská ke hrobu? (... prvního...) Který den je v evangeliu myšlen jako první den v týdnu? Pondělí nebo neděle? ( b. je správně)

    Prvním dnem v týdnu je v evangeliu myšlena neděle, i když my tímto dnem týden končíme. Ale i jiné národy mají neděli za první den v týdnu (víte které? zde je odpověď: http://chartsbin.com/view/41671). Lidé z národa, ke kterému patřil i Pán Ježíš, židé, počítali dny v týdnu podle biblické zprávy o stvoření. V bibli se píše o stvoření světa v šesti dnech, kdy den sedmý Bůh odpočíval.

(Tento text jste si mohli přečíst na Bílou sobotu večer při vigilii, nebo se k němu můžete ještě v týdnu vrátit - zde je na něj odkaz (PDF, WORD).

    Dnem sedmým je sobota - židé ji nazývají šabat - den pokoje, den odpočinutí. Prvním dnem, kdy začal Bůh tvořit a stvořil nebe i zemi byla právě neděle. Je to den stvoření.

    Pán Ježíš vstal z mrtvých právě tento den, v den stvoření nebe i země, v neděli. Ukazuje nám, že je zde něco úplně nového - nové stvoření, nad kterým už smrt a žádné zlo nemá právo ani moc - tím novým stvořením je sám Ježíš Kristus, který když vstal z mrtvých ukázal, že má moc i nad smrtí. A je moc dobře vědět, že také my patříme od křtu Pánu Ježíši, že i my jsme také novým stvořením a nic zlého už nad námi nemusí mít žádnou moc, když nebudeme chtít. Odchod z tohoto světa nemusíme brát jako tragedii, ale jako cestu do náruče milujícího Ježíše.  (Pro starší: den vzkříšení, neděle je také nazýván dnem osmým - tedy dnem nového stvoření - proto i později křtitelnice měli tvar osmibokého tělesa. Kdo se ponořil do křtitelnice, kdo byl pokřtěn, stal se novým stvořením)

    Vraťme se ještě k významu dalšího dne v týdnu a tím je pátek. Pán Ježíš nás v tento den vykoupil. V biblickém počítání je to den šestý. Víte, koho Bůh v tento den, vlastně na konci svého díla stvořil? (... nás lidi...) V tento den byl stvořen člověk, jako vrchol Božího stvoření. Den našeho stvoření je pátek a den našeho vykoupení je také pátek. Zpívá se ve Velikonočním chvalozpěvu, který zazněl včera: Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni.

    Tyto dva dny mohou být pro nás dny velké vděčnosti Bohu. Prvně, že život máme od něho a že všechno špatné v našem životě Pán Ježíš vzal na sebe a nás tak vykoupil. Proto každý pátek se snažíme myslet na krásu daru našeho života a zároveň na to, čím tu krásu sami porušujeme hříchem. Lidé se v pátek postí, aby vyjádřili touhu po odřeknutí si špatných věcí. Někdo se postí od sladkostí a dobrých pochutin, někdo od kávy, někdo od dobrého jídla, mezi něž jistě patří i maso. Jiní se postí od televize nebo počítače. Tím, že si člověk něco dobrého odepře, se učí odolávat lákadlům ke špatným věcem. Vyjadřujeme tak vděčnost Ježíšovi, že si jeho oběti na kříži vážíme a bereme ji vážně. Jít v pátek na mši může být také vyjádřením touhy být s Ježíšem a vyjádřením touhy i vděčnosti za dar vykoupení.

    V neděli si naopak dopřejeme pohodlí, dobré jídlo, i tu kávu a televizi. Chceme v tento den prožívat radost naplno, protože víme, že patříme Ježíši, který je mocnější jak všechny špatnosti, zlo a smrt. Chceme se radovat, protože si uvědomujeme, že jsme jeho milované děti a jeho radostí je, když my jsme radostní a šťastní. Tak prožíváme neděli. Protože v Bohu je největší možná míra radosti a štěstí, jdeme toto slavit do společenství Církve na mši svatou, kde se s Bohem můžeme nejsilněji setkat.

    Dnes máme tu výhodu, že se tak trochu postíme od kostela. Může v nás vzrůst touha po společném slavení neděle a třeba i pátků při mši v kostele. Možná až se vrátí vše do starých kolejí a bude se zase smět chodit do kostela, nabídneme místními farnímu společenství svou službu, aby bohoslužby mohly být o to krásněji a nověji prožité. Ať už se rozhodneme ministrovat nebo zpívat ve schole, nebo třeba pomáhat uklidit kostel. Zároveň se těmito domácími bohoslužbami učíme něčemu novému, že Pána můžeme oslavovat nejen v kostele ale i doma. Kéž by takovéto domácí chvíle modlitby zůstaly, třeba v neděli večer nebo už v sobotu večer, kdy se přichystáme na neděli.

Píseň po evangeliu: Šli z rána ke hrobu: https://www.youtube.com/watch?v=OvCUSufpwlM

1. Šly z rána ke hrobu Marie Magdaléna
a matka Jakuba a ještě jedna žena
sobě pro útěchu, mrtvému na památku,
šly z rána ke hrobu, dva dny po Velkém pátku.

2. Šly z rána ke hrobu, sotva se rozednilo,
oživit vzpomínku, namazat mrtvé tělo,
balzámem zpomalit zánik a zapomnění,
na chvíli podržet, co bylo a co není.

3. Šly zrána ke hrobu a hrob byl otevřený
tak dovnitř vstoupily zmíněné již tři ženy
kam jen se poděl ten, za nějž šly držet smutek,
chtěly mu prokázat poslední dobrý skutek.

4. A když si říkaly, že to snad není k víře,
bázeň na ně padla jak kdysi na pastýře,
dva muži stáli tu, šat sněhobílý měli
a světlo svítilo, až oči přecházely.

5. Tu ženy poklekly, sklonily tváře k zemi
a muži řekli jim:zbytečně mezi těmi,
co v prach se navrací, hledáte Pána svého,
hroby jsou pro mrtvé, ale ne pro živého.

6. Vzpomeňte, co slíbil, váš mistr Ježíš živý
a znovu čekejte veliké boží divy,
k čemu jsou balzámy, hroby a mauzolea,
když je dnes před námi svátek vzkříšení těla?

5) Vyznání víry a přímluvy

P:  Teďka vyznejme svou víru v Boha, který nás má nesmírně rád. Stal se pro nás jedním z nás, vzal na sebe naše špatnosti, byl pro ně ukřižován a vstal z mrtvých:

Všichni: Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

Píseň: Vítězi k poctě zpívejme:
https://www.youtube.com/watch?v=PPli6h08tGI

1. Vítězi k poctě zpívejme, velebme Jej hned zrána, v radosti spolu slavme dnes den vzkříšeného Pána.

    R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

2. Obětí, kterou dokonal tam na oltáři kříže, kněz pravý Bohu nazpět dal, co držel světa kníže.

    R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

3. Anděla zhoubce tato noc srazila v jeho pýše. Vyvedla nás ven z poroby faraonovy říše.

    R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

4. Úzkostmi moře Rudého prošli jsme v Jeho síle. Beránek zve nás k hostině, oblečme roucho bílé.

    R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

5. Proniká temnem světla svit, bázeň zahání víra. Tvé jméno chválí Boží lid, ó, Tvůrce všehomíra!

    R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

6) Modlitba Otče náš, duchovní přijímání a prosba o požehnání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…
 

Všichni: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
 

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni:
Amen.
 

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

 

Na závěr píseň: Vesel se nebes královno:
https://www.youtube.com/watch?v=K2LvvwZJI8Y

Text zde:

1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.

2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.

3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / aleluja.