Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedělní rodinné bohoslužby

Neděle Neděle - Slavnost Všech svatých 1. listopadu 2020

Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes bílá nebo zlatá, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus a zlatý či žlutý pruh látky.

Také tam postavte svíci.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě.

2) Začínáme

Začneme znamením svatého kříže a potom se říká:

P. Je neděle 1. listopadu a slavíme Slavnost Všech svatých. Dnes si připomínáme, že Bůh si z nás vytváří svatý národ, svatý lid Boží (1. list Petrův 2, 9). Ti, kdo přijali toto Boží dílo, se skutečně stali svatými. Hned na začátek si přečteme, co s námi Bůh zamýšlí:

Každý z přítomných může přečíst citát z Písma svatého:

"Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu" (1. list Petrův 2, 9)

"Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy" (1. list Korintským 3,17)

"V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří" (List Efezským 1,4)

"Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost" (List Koloským 3,12)

"A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti" (List Židům 12,10)

 

Pojďme nyní chválit Pána Ježíše za jeho lásku, za to, že nás dělá jemu podobnými, svatými.

Píseň: Nyní pokloňme se před Králem

Text písně:

/: Nyní pokloňme se před Králem,
klekněme před naším Stvořitelem,:/
vždyť On je náš Bůh
a my jsme ovce pastvin Jeho,
stádem, jež On Sám vodí,
rukou Svou Bůh nás vodí.

Zpěv zakončíme modlitbou:

P. Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

Píseň před evangeliem: Zvěstuj dál Boží lásku

 

Text písně:

1. Neboť Bůh měl svět tak rád,
že se rozhodl z lásky dát
svého Syna nejdražšího,
aby vykoupil náš pád.
Lásky poselství přináší nám
a ty, kdo slyší, posílá
hlásat lásku dál ze všech sil,
ať celý svět ji zná.

R1: Boží lásku k nám zvěstuj dál,
tu největší, jakou poznal svět,
hledej v Něm a všechny ty bloudící veď domů zpět.
Naplň nejtemnější kouty
světlem, které Bůh nám dal,
na cestách, na polích, na každém z kroků svých
Boží lásku k nám,
lásku k nám
zvěstuj dál.

2. Do bouří stále zní hlas tichý: „Pokoj vám.
Stejně jako Mne Můj Otec
dnes i Já vás posílám.
Zkuste odemknout brány srdcí
a přijmout lásku Mou
změnit svůj život a změnit svět,
který potácí se tmou.“
 

R1: Boží lásku k nám zvěstuj dál…

R2: Boží lásku k nám zvěstuj dál,
tu největší, jakou poznal svět,
hledej v Něm a všechny ty bloudící veď domů zpět.
Naplň nejtemnější kouty
světlem, které Bůh nám dal,
na cestách, na polích, na každém z kroků svých
Boží lásku k nám,
lásku k nám zvěstuj dál.
Tu největší jakou poznal svět,
na cestách, na polích, na každém z kroků svých
Boží lásku k nám,
lásku k nám,
lásku k nám,
lásku k nám,
lásku k nám
zvěstuj dál,
lásku k nám
zvěstuj dál.

P. Dnes budeme číst dopis apoštola Jan  o tom, kým jsme. Poslouchejme pozorně.

Někdo z rodičů přečte čtení:

( je to 2. čtení z dnešní slavnosti- 1 Jan 3,1-3)

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý.

4) Zamyšlení nad čtením

Kdo jsme? Kdo jsem?

V dětství si matně pamatuji na jednu básničku. Nevím, kdo ji napsal, nevím už, jak celá zní (kdo by to našel, ať dá vědět :-)Ale pamatuji si, jak se v ní malá holčička ptá: Kdo vlastně jsem:

Maminka mi říká smíšku,
táta zase hrdopýšku,
... (?)

Malá holčička dostává od každého jiné jméno a tak vlastně neví, kdo je. Toto se ale stává každému, i dospělému, že někdy vlastně ani nevíme, kdo jsme.

Abychom však nebloudili ve tmách, tak Boží slovo nám dává jedno pěkné pohlazení. Jsme ti, kdo jsou "Milovaní! A to není ještě všechno. Jsme: Božími dětmi.

Toto je dobré si připomínat. Jsme Boží děti. Proč? Protože ten, kdo ví, kým je, se podle toho také chová. Když mi někdo bude stále říkat, že jsem darebák a není na mě nic dobrého, potom se skutečně na všechno vykašlu a budu darebačit. Když mi někdo bude stále trpělivě opakovat, že jsem šikovný a dobrý člověk, budu se snažit tímto být. Bůh nám tedy říká ústy apoštola Jana: "Milovní, už teď jsme Boží děti"(1 Jan 3, 2). Toto by nás mělo přimět jimi skutečně chtít být.

Dnes slavíme slavnost Všech svatých. Je to slavnost vítězství všech, kteří přijali toto Boží slovo. Je to také naše slavnost, slavnost Božích dětí, protože k nim můžeme patřit. Chválová skupina Braňa Letka zvaná Lamačské chvály ráda hraje i dospělým tuto písničku (nelekněte se, je ve slovenštině). Poslechněme si ji a zazpívejme o sobě, kdo vlastně jsme:

 

Jsem tvojou ovečkou, 
malou a voňavou,
čistou a radostnou,
tebou lůbenou.

Já milujem Krála a on lúbi mňa...

Přejme si být Božími dětmi ve všem, co děláme. Když ráno vstaneme, udělejme kříž a řekněme: Jsem Božím dítětem. Když si potom sedneme k jídlu, zase udělejme kříž a řekněme:  Jsem Božím dítětem. Když  se jdeme učit a zasedneme k počítači, opět udělejme kříž a řekněme: Jsem Božím dítětem. Když si jdeme hrát nebo, když budeme začínat jakoukoli další činnost, opět si řekněme: Jsem Božím dítětem. Každá činnost - ranní vstávání, jídlo, učení, práce, hry, odpočinek a zvláště když pustíme televizi nebo ještě lépe internet: vždy tuto činnost začněme křížem a slovy: Jsem Božím dítětem. Když se nám něco nebude dařit, nebo když nás někdo nehezky nazve, o to více si řekněme: Jsem Božím dítětem. Potom tak snadno o tuto svou vymoženost, důstojnost Božího dítěte nepřijdeme a udržíme si radost a pokoj.

Svatí se Božími dětmi zcela stali a proto nám mohou pomáhat svou modlitbou, abychom to nevzdali a šli až do ráje.

5) Vyznání víry a přímluvy

P:  Teďka vyznejme svou víru v Boha, který nás má nesmírně rád. Stal se pro nás jedním z nás, vzal na sebe naše špatnosti, byl pro ně ukřižován a vstal z mrtvých:

Všichni: Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.

Přímluvy dnes můžeme vyjádřit tak, že každý řekne, co koho se bude modlit a potom se pomodlíme se litanie ke všem svatým

6) Modlitba Otče náš, duchovní přijímání a prosba o požehnání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…

Všichni:
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni:
Amen.

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

Na závěr píseň: Rájem

Text písně:

R: Rájem jednou chtěl bych jít,
chci se smát a být,
tam, kde je můj Pán.
Rájem zpěv až bude znít,
smím tolik lásky vzít,
kolik mám jí sám.

1. Střípky Božího království,
které na svět seslal Pán,
sbírat chci srdcem svým vychladlým.
Rájem až přijde čas,
abych mohl snést
tu krásu a ten žár, jímž je Bůh.

R: Rájem jednou chtěl bych jít...

2. Abych se učil žít,
proto Pán mi život dal,
abych uměl mít rád, jak si přál.
Když nebudu lásku mít,
nedokážu žít,
snést krásu a ten žár, jímž je Bůh.

R: Rájem jednou chtěl bych jít...

Můžete si přečíst a pustit videoklip o jednom patnáctiletém klukovi, který je už v nebi a přimlouvá se za nás. Jeho jméno je Carlo Accuso a byl prohlášen za blahoslaveného, to je předstupeň k vyhlášení za svatého tento rok v říjnu: zde.

Nebo také můžete shlédnout i další filmy o svatých:

Svatá Kateřina Sienská - zde

Svatý Antonín - zde

Svatý František -zde