Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba

  Aktuální neděle

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

3. Neděle velikonoční

Domácí rodinná bohoslužba

    Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: PDF, WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes bílá, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus nebo bílý pruh látky.

Také tam postavte velikonoční svíci.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě. Dnes je nejslavnostnější den v roce.

2) Začínáme

Začneme znamením svatého kříže a potom se říká:

P. Prožíváme Velikonoční dobu. Je už 3. neděle velikonoční. I dnes si připomínáme, že Ježíš vstal z mrtvých. Hořící velikonoční svíce nám to připomíná. Pojďme nyní chválit Pána Ježíše za jeho lásku.

Píseň: Právě teď je chválit Pána čas

https://www.youtube.com/watch?v=WaRvqnnHcC8
 

Text písně:

1. Právě teď je chválit Pána čas. Být svatyní Jeho svatého Ducha. Svou důvěru
slož u Něj a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo naplní.

R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval)!

2. On přebývá ve chválách Svého lidu, má rád, když Jeho jméno vzýváme. Svou
důvěru slož u Něj a začni chválit Jej, sláva Páně toto místo naplní.

R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval,) tak Pána svého chval!

Zpěv zakončíme modlitbou:

P. Modleme se: Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P. Dnes budeme číst o setkání Pána Ježíše se dvěma učedníky poté, co on vstal z mrtvých. Pane Ježíši, dej nám prosíme vnímavé srdce pro tvé slovo. Všichni: Amen.

Píseň před evangeliem: https://www.youtube.com/watch?v=wAkTJxhucNQ

Někdo z rodičů přečte evangelium:

EVANGELIUM Jan 20,19-31

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

    Ještě ten den (první po sobotě) se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo.

    Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: "O čem to cestou spolu rozmlouváte?" Zastavili se celí smutní. Jeden z nich - jmenoval se Kleofáš - mu odpověděl: "Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!"

    Zeptal se jich: "A co se stalo?" Odpověděli mu: "Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli."

    A on jim řekl: "Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?" Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje.

    Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: "Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil." Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: "Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?" Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: "Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi." Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba.

4) Zamyšlení nad evangeliem

        Podle čeho poznali učedníci Pána Ježíše, že je to on. Kdy se jim otevřely oči? (Poznali ho když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim ho). Už se vám někdy stalo, že byla doma někdy tma, nebo přítmí a vy jste se dívali na někoho z vaší rodiny ve tmě a poznali jste, že je to třeba táta, maminka nebo někdo ze sourozenců? Věřím že ano. Druhého člověka, kterého dobře známe, tak třeba i na dálku poznáme podle toho, jak chodí, jak se hýbe, jak mluví apod. Pro každého z nás je něco charakteristické.

    Pro Ježíše bylo charakteristických hned několik věcí. Tou první bylo, že se rád dělil s druhými, třeba i o chléb. Vzpomeňte si na úryvek z evangelia, který jistě dobře znáte. Když Pán Ježíš kázal kdesi daleko od města i vesnic někde v pustině velkému zástupu lidí a nastal večer. Co udělal? (Nasytil lidi rozlámaným chlebem). Ježíš se nejenom děli o chléb, ale také se s lidmi podělil zcela o svůj život. Dal svůj života za nás. Charakteristické tedy pro něho bylo dělit se s druhými. A proto ho učedníci v tom dnešním textu evangelia poznali podle dělení chleba.

    Zkusme se zamyslet, co bylo ještě charakteristické pro Pána Ježíše. Ti učedníci z Emauz si všimli, že když k nim Ježíš mluvil, tak se jim se srdcem něco stalo. Co se jim stalo? (Hořelo jim srdce). Když se řekne, že někomu hoří srdce, tak to znamená, že je mu moc pěkně. A to je pro Ježíše charakteristické, že je nám s ním moc dobře.

    A ještě jedna charakteristika by se dala v tom dnešním textu najít. Když dva učedníci šli z Jeruzaléma do Emauz, tak si cestou povídali o všem, co se stalo. Jakou měli náladu nebo pocity? (byli smutní). A právě v tu chvíli se k nim Ježíš připojil. Proč, aby smutní už být dál nemuseli. Ježíš je také charakteristický tím, že přichází ke smutným lidem, aby jim navrátil radost.

    Když to shrneme: Ježíš je charakteristický tím:

 • že se dělí s námi o dobré věci a zvláště o svůj život

 • že je nám s ním moc dobře

 • že přichází ke smutným, aby jim navrátil radost

Videoklip k evangeliu zde:
https://www.youtube.com/watch?v=_FOFY7bdjCg

5) Vyznání víry a přímluvy

P:  Teďka vyznejme svou víru v Boha, který nás má nesmírně rád. Stal se pro nás jedním z nás, vzal na sebe naše špatnosti, byl pro ně ukřižován a vstal z mrtvých:

Všichni: Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.

Velikonoční vyznání víry lze i vyzpívat v této písni: Tvoje jméno vyznávám: https://www.youtube.com/watch?v=ieCZeukesno

Text písně:

1. /:Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu.:/

R:
Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr, dát v oběť Sám Sebe, jak Bůh to chtěl, z kříže byl's do hrobu dán, třetí den jsi z mrtvých vstal, Tvoje jméno vyznávám.

2.
/:Tvoje jméno vyznávám, rád Ti zpívám svoji chválu, jsem tak vděčný, že Tě znám, jsem tak vděčný za Tvou spásu.:/

R:
Přišel jsi k nám z nebe ukázat směr…
 

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

Prosby můžeme zakončit písní vztahující se k evangeliu: Zůstaň s námi Pane, když se stmívá
https://www.youtube.com/watch?v=F_CXRSetato

Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.

1. Nad bázlivou duší a nad slabým tělem slituj se, Pane, lačným chléb svůj dej, u svého stolu teď buď nám hostitelem a v prázdný kalich nové víno vlej.

Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.

2. Otevírej oči, které nevidí tě, nevidí pravdu, znají jenom klam. Důvěru probuď v nás, jakou mívá dítě, promluv k nám, Pane, řekni Pokoj vám!

Ref. Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá, zůstaň s námi, den se nachýlil. Zůstaň s námi, už se připozdívá, zůstaň s námi, když ubývá sil.

3. Do svých ran vlož ruce skleslé pochybností, zrno v zem vsáté zas nám připomeň, pozvání k slávě tvé, bílé roucho hostí, čas, který chystá přebohatou žeň.

6) Modlitba Otče náš, duchovní přijímání a prosba o požehnání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…

Všichni:
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.
 

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni:
Amen.
 

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

Na závěr píseň: Vesel se nebes královno:
https://www.youtube.com/watch?v=K2LvvwZJI8Y

Text zde:

1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.

2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.

3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / aleluja.