Menu
Kalendář akcí
Rodinná bohoslužba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velký pátek

Inspirativní video: https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0

Dnešní den si připomínáme umučení Pána Ježíše Krista. Podle prastaré tradice dnes Církev neslaví mši svatou. V kostele bychom našli oltář zcela obnažený, bez svící a bez pláten. V odpoledních hodinách, nejlépe kolem třetí hodiny, se slaví památka umučení Páně. Tento obřad má tři části:

  • bohoslužbu slova,

  • uctívání kříže

  • a svaté přijímání (doma duchovní, nebo v kostele v danou hodinu).

Domácí rodinná bohoslužba

    Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: PDF, WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes červená, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát červený pruh látky.

Také tam položte váš hlavní domácí kříž. Můžete také otevřít obrázkovou bibli a určitě něco najdete.

Nezapomeneme na svíčku a pěkně se k domácí bohoslužbě obléci.

2) Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu, nebo u modlitebního koutku, otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou. Tentokrát nezačínáme znamením kříže ani žádnou písničkou. začne se z ticha.

P. Dneska slavíme Velký pátek. Je to den, kdy byl Pán Ježíš ukřižován, zemřel na kříži a byl pohřben. Je to jediný den v roce, kdy se po celém světě neslaví mše svatá. Celý den se postíme a děkujeme Pánu Ježíši za to, že vzal naše hříchy na sebe a šel s nimi až na kříž. Nyní začněme tím, co dělá kněz v kostele, v tichosti na začátku naší modlitby poklekněme.

Po chvíli tichého klečení všichni povstanou a vedoucí modlitby říká:

Rozpomeň se, Bože, na skutky svého slitování;
rozpomeň se na krev svého Syna
a stůj při nás,
když budeme slavit památku našeho vykoupení.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni:
Amen.

3) Čteme z Písma svatého

Pokud uznáme za vhodné, můžeme přečíst první dvě čtení, žalm i celé pašie - viz zde PDF, WORD.

Pokud si chcete vyslechnout zpívané pašije, tak je najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=ewScdpcCoWo

Zde varianta pro rodiny s menšími dětmi, rodiče nebo i starší děti mohou číst evengelium po odstavcích:

EVANGELIUM Jan 18,1-19,42

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana.

    Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš (…) Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš věděl všechno, co na něj má přijít. Vystoupil tedy a zeptal se jich: "Koho hledáte?" Odpověděli mu: "Ježíše Nazaretského." Řekl jim: "Já jsem to." (…) Hledáte-li mne, tyto zde nechte odejít."

    Napřed (Ježíše) vedli k Annášovi. (…) Šimon Petr a jiný učedník šli za Ježíšem. (…) Vrátná se Petra zeptala: "Nepatříš také ty k učedníkům toho člověka?" On odpověděl: "Nepatřím." (…). Annáš ho pak poslal svázaného k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr stál u ohně a ohříval se. Řekli mu: "Nepatříš také ty k jeho učedníkům?" On zapíral: "Nepatřím." Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, kterému Petr uťal ucho, řekl: "Copak jsem tě neviděl v zahradě s ním?" Petr to však znovu zapřel. Vtom právě kohout zakokrhal.

    Od Kaifáše vedli Ježíše do vládní budovy. Bylo časně ráno. (…) Pilát vyšel k nim ven a zeptal se: "Jakou žalobu vznášíte proti tomuto člověku?" Odpověděli mu: "Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali." (…) Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho: "Ty jsi židovský král?" (…) Čeho ses dopustil?" Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům (…)." Pilát se ho zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."

    Po těch slovech (Pilát) vyšel zase ven k židům. Řekl jim: "Já na něm neshledávám žádnou vinu. Je však u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho (vězně). Chcete tedy, abych vám propustil židovského krále?" Oni znovu začali křičet: "Toho ne, ale Barabáše!" Ten Barabáš byl zločinec. Potom Pilát vzal Ježíše a dal (ho) zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vsadili mu ji na hlavu, oblékli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali: "Buď zdráv, židovský králi!" a bili ho.

    Pilát vyšel znovu ven a řekl židům: "Hle, dám vám ho vyvést, abyste uznali, že na něm neshledávám žádnou vinu." Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!" Když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" (…) "My máme zákon a podle toho zákona musí zemřít, protože dělal ze sebe Syna Božího."

    Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Pilát se proto snažil ho propustit. Ale židé křičeli: "Když ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři!" Jak Pilát uslyšel ta slova, nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejsky Gabbatha. Byl den příprav na velikonoce, kolem poledne. Pilát řekl židům: "Hle, váš král!" Ale oni se pustili do křiku: "Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!" Pilát jim namítl: "Vašeho krále mám ukřižovat?" Velekněží odpověděli: "Nemáme krále, ale jen císaře!" Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován.

    Vzali tedy Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění: "Ježíš Nazaretský, židovský král". (…)

    Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, každému vojákovi jednu; vzali i suknici. Suknice byla nesešívaná, v jednom kuse setkaná odshora až dolů. Řekli si tedy: "Netrhejme ji, ale losujme o ni, komu připadne." (…)

    U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: "Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka." A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: "Žízním." Tak se mělo splnit Písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na yzop houbu naplněnou
octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: "Dokonáno je!" Pak sklonil hlavu a skonal.

Chvíle tiché modlitby v kleče.

    Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu - tu sobotu totiž byl velký svátek - požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. (…)
 

    Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před židy jen tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. Přišel tedy a sňal jeho tělo. Dostavil se tam i Nikodém, ten, který k němu přišel jednou v noci, a měl s sebou směs myrhy a aloe, asi sto liber. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s těmi vonnými věcmi do (pruhů) plátna, jak mají židé ve zvyku pohřbívat. Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše, protože u židů byl den příprav a hrobka byla blízko.

4) Zamýšlíme se nad textem Písma svatého

    Bratři a sestry, milé děti,
    při dnešní bohoslužbě čteme s církví pašije v podání sv. Jana. Tento milovaný učedník si na Ježíšově umučení všímá řady skutečností, které odjinud neznáme. Je to jistě tím, že k nám mluví jako očitý svědek, který v den Ježíšovy smrti nikam neutekl, ale zůstal Pánu nablízku až do konce (19,35). Svoji roli hraje i to, že Jan dokončil pašije až ve vysokém věku jako poslední ze čtyř evangelistů. Měl tedy dost času proniknout v modlitbě do hlubšího smyslu událostí, které v mládí na Golgotě prožil. Jestli vás to zajímá, zkuste si někdy v Bibli porovnat různé verze pašijového příběhu a označte si to, čím se Janovo vyprávění liší od ostatních. Na první pohled vám bude nápadné, že v Janově podání zůstává Ježíš v Getsemanech, před Pilátem i na křížové cestě velmi tichý, vyrovnaný a snad až královsky důstojný. Ví, že se mu nestane nic, co by nebylo řízeno láskou jeho Otce v nebesích (19,11). Spoléhá se na jeho dobrotu a spravedlnost. Tento postoj odevzdanosti a naprosté důvěry vůči Božskému Otci dal Pánu Ježíši sílu, aby šel na smrt podobně klidně, jako když kněz s ministranty přistupují v kostele při mši svaté k oltáři. Tím nám Pán dává velkou lekci, jak se máme chovat, když nás život postaví vinou druhého člověka pod nějaký kříž. V takové situaci určitě není správné vracet rány nebo hrozit se zaťatou pěstí. Víme přece, že „když Ježíš trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě“ (1Pt 2,23).
    Jako jediný z evangelistů si sv. Jan všímá také toho, že „u Ježíšova kříže stála jeho matka“ (19,25). Možná si řeknete: To je přece jasné. Kde jinde by mohla Panna Maria v takovou chvíli být než se svým trpícím dítětem? Maminky to tak dělají vždycky. Souhlasím s vámi. Dobrou zprávou je, že ukřižovaný Ježíš nás všechny svěřuje Panně Marii za duchovní děti. Slyšeli jsme: „Když Ježíš viděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: Hle tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: Hle tvá matka. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě“ (19,26-27). Poděkujme Pánu Ježíši za všechno, co pro nás dělá a nezapomeňte na to, že se s námi dělí o svoji maminku. Snažme se s Pannou Marií často v modlitbě rozmlouvat a dělejme jí radost. Na závěr si poslechněme, jak s Pannou Marií před několika týdny rozmlouval papež František:
    Maria, ty stále záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Důvěřujeme tobě, uzdravení nemocných, která sis uchovala pevnou víru, když jsi spolu s Kristem trpěla u kříže. Ty víš, co potřebujeme, a jsme si jisti, že to obstaráš, aby se, jako v Káni Galilejské, nám navrátila radost a jásot po tomto období zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se proměňovali podle vůle Otce a činili to, co nám říká Ježíš, jenž na sebe vzal naše utrpení a obtěžkal se našimi bolestmi, aby nás přivedl skrze kříž do slávy vzkříšení. Amen.
   
(Zamyšlení dnes dodal P. Tomáš Klíč, kterému děkuji za pomoc)
 

5) Společně prosíme (a děkujeme)

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

P: Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

Celé velkopáteční prosby jsou zde: PDF, WORD

6) Obřad uctívání kříže

Ze stěny se sejmeme hlavní domácí kříž, nebo pokud je už položený na modlitebním místě, tak ho vedoucí modlitby zdvihne a říká:

Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.

Všichni odpovídají: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Potom všichni pokleknou a setrvají chvíli v tiché adoraci. Může se takto třikrát zvolat a odpovědět.

Následuje uctívání kříže. Každý doma může před křížem pokleknout nebo jej políbit. Každý z domácnosti u kříže může zapálit a nechat tam hořet svou svíčku.

Můžete si v tichu vyslechnout zpět, který doprovází uctívání kříže: https://www.youtube.com/watch?v=7WNjB8WThcg
 

7) Modlitba Otčenáš a duchovní svaté přijímání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…


Všichni: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Svaté přijímání se v kostele podává od 17 do 17:45

 

8) Prosba o požehnání

P. Shlédni, Bože, na lid, který v naději ve vzkříšení oslavil památku smrti tvého Syna; dej svému lidu požehnání: odpusť mu hříchy a potěš ho, posilni ho ve víře a veď ho bezpečně ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána.
Všichni:
Amen.
 

Pobožnost k Božímu milosrdenství

Tento den také začíná devítidenní pobožnost k Božímu milosrdenství. Zde je zpívaná pobožnost, kterou se můžete večer pomodlit:

 https://www.youtube.com/watch?v=l70pQMKVOOw
 

 

 

Po bohoslužbě nebo někdy navečer lze shlédnout krátké video na téma dnešního evangelia. Není však vhodné ho pouštět při bohoslužbě:

Bonus pro děti - kreslený novozákonní příběh:
https://www.youtube.com/watch?v=FG_zSxuz1Fw

Bonus pro dospělé - P. Vojtěch Kodet - zamyšlení
https://www.youtube.com/watch?v=mc8WJpBJqso

Film Ježíš
Film JEŽÍŠ je dokumentární drama o životě Ježíše Krista. Tento film byl přeložen do více než 1100 jazyků od svého prvního promítání v roce 1979. Stal se nejvíce překládaným a sledovaným filmem v historii filmu.
https://www.youtube.com/watch?v=PsVoWfX7EQ4