Zelený čtvrtekInspirativní video: https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U

Den Zeleného čtvrtku může prožít ve třech různých rovinách:

1. Domácí bohoslužba na připomínku Večeře Páně - viz níže.

2. Slavnostní velikonoční večeře po této bohoslužbě jako vstup do velikonoc

- slavnostní večeře: k níž můžete upéci nekvašené chlebové placky, recept viz. zde (https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=t0qY7xYrW64&feature=emb_logo). Večeře začíná přípitkem vína a popřáním Velikonoc. Před hlavním chodem, kde maso představuje obětovaného velikonočního beránka může otec rozlomit chlebové placky a říci, že takto to dělal Pán Ježíš. Stejně tak po večeři si můžete přiťuknout vínem ještě jednou a říci, že toto udělal po večeři i pán Ježíš. Místo jehněčího masa, může být pro děti kuřecí. Nezapomeňte na zeleninový salát, který symbolizuje hořké otroctví židů v Egyptě.

- u slavnostně prostřeného stolu, ještě než začne večeře, si můžete přečíst první čtení z rodinné bohoslužby ještě jednou, o tom jak Bůh židům v Egyptě přikázal jíst beránka a nekvašené chleby. Můžete říci, že to tak židé dělají od té doby na Velikonoce dodnes. A že Ježíš to dělal také tak.

- před večeří, ještě než si přiťuknete vínem lze, aby otec rodiny si vzal nachystaný lavor, vodu a ručník a všem přítomným umyl nohy, pokud to nedělal už při domácí bohoslužbě. Teprve potom je slavnostní přípitek, modlitba a večeře.

3. Večer po stmění v zahradě jako prožití Ježíšovy modlitby Getsemanské zahradě

- po domácí bohoslužbě, nebo třeba až po večeři a předtím, než půjdou děti spát, můžete jít ještě večer do zahrady a připomenout si, že Ježíš s učedníky odešli do Getsemanské zahrady, aby se tam modlil a připravil se na těžké chvíle následujícího dne, kdy byl ukřižován.

Svíčky můžete dát do skleniček, pro každého jednu, aby déle vydržely hořet a nezhasil je hned vítr. Text viz. bod č. 9 domácí bohoslužby.

 

     Zde si můžete stáhnout domácí rodinnou bohoslužbu pro Zelený čtvrtek PDF, WORD

       

    Domácí rodinná bohoslužba na Zelený čtvrtek

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes bílá, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý obrus, nebo kousek bíle látky.

Také tam položte nebo vystavte obrázek Poslední večeře Páně a obrázek Getsemanské zahrady. Buď je najdete na našich stránkách a vytisknete si je, nebo můžete otevřít obrázkovou bibli a určitě něco najdete.

Nezapomeneme na svíčku a pěkně se k domácí bohoslužbě obléci.

Do domácí bohoslužby, nebo ještě lépe až při domácí večeři, můžeme zahrnout i mytí nohou. Připravit lavor, nádobku na teplou vodu, ručník. Otec rodiny tak může doma umýt nohy všem.

2) Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu, nebo u modlitebního koutku, otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

P. Dneska slavíme Zelený čtvrtek. Pán Ježíš se svými učedníky slavnostně povečeřel. Při této slavnostní chvíli vzal do ruky chléb a řekl o něm, že je to jeho Tělo. Potom vzal kalich a řekl, že je to jeho Krev. Potom učedníky vyzval, aby to takto konali, kdykoli se sejdou k modlitbě. Dnes bychom slavili v kostele slavnostní mši svatou. Mše svatá má vlastně dneska takové narozeniny, protože v tento den ji Ježíš poprvé sloužil. Také apoštolové se tento den stali kněžími a proto dnes všichni kněží mají takové své narozeniny.

zazpíváme vstupní píseň: Dům zavoní večeří poslední https://www.youtube.com/watch?v=n-tc4tnmRxA

1. Dům zavoní večeří poslední.
Pán chléb nám dá, v němž On sám zůstává.
Chléb rozdává, přichází loučení.
Zde, Tělo mé a skrze ně odpuštění.

R: Chcem, každý z nás, spatřit zem plnou krás,
Ježíš je klíč.

2. Číš pozvedám, k přátelům promlouvám:
Zde, Krev je má, jež za vás se prolévá.
Láskyplné Kristovo učení.
Všem Slovo Tvé přináší spasení
 / R:

P. Modleme se

Bože, připomínáme si svatou hostinu,
kterou nám tvůj Syn odkázal na znamení své lásky:
neboť při poslední večeři, když se vydával na smrt,
dal se své církvi za oběť novou a věčnou;
dej, ať celá jeho církev
žije stále plněji z tohoto velikého tajemství
a sjednocuje se v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Všichni:
Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého. Uslyšíme, proč  dnes Ježíš slavil se svými učedníky slavnostní večeři a co při této večeři nového pro nás ustanovil.

Bože, Duchu Svatý, prosíme tě, dej nám vnímavé srdce, abys nás učinil vnímavými k tomuto textu evangelia. Amen.

Někdo z přítomných hezky přečte čtení:

1. čtení - Ex 12,1-8.11-14

Ustanovení o velikonoční večeři.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.

    Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců; bude to pro vás první měsíc v roce. Řekněte celému společenství Izraele:

    `Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Jestliže však je rodina tak malá, že beránka sníst nestačí, ať si vezme ze sousedství, které je (tomu) domu nejbližší, tolik osob do počtu, kolik stačí beránka sníst.

    Beránek ať je bezvadný, ve stáří jednoho roku, sameček. Můžete ho vzít z jehňat nebo kůzlat. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele.

    Pak ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i příčný trám (nad nimi) v domech, kde ho budou jíst. Ať jedí maso tu noc, ať ho jedí pečené na ohni s nekvašenými chleby a hořkými bylinami.

    Budete ho pak jíst takto: Mějte přepásaná bedra, obuv na nohou a hůl v ruce, a jezte ve spěchu. Neboť je to Hospodinova Pascha (Přejití). Oné noci přejdu egyptskou zemí a pobiji všechno prvorozené v egyptské zemi jak u lidí, tak u dobytka. Nad všemi egyptskými bohy vykonám soud. Já, Hospodin.

    Pro vás však bude krev (beránka) sloužit jako znamení na domech, že tam přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás, a tak uniknete ničící ráně, až budu zabíjet po egyptské zemi. Tento den si uchováte jako památný a budete ho slavit po všechna svá pokolení jako ustanovení věčné.'“

Píseň: Hoden je Beránek
https://www.youtube.com/watch?v=GaOcgdjjhHw

Někdo z přítomných hezky přečte čtení:

2. čtení – 1 Kor 11,23-26

Ustanovení mše svaté a Eucharistie

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

    (Bratři!) Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás (vydává). To čiňte na mou památku.“ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud (on) nepřijde.

Píseň: Eucharistia
https://www.youtube.com/watch?v=i_lvFqGbFN0

 

4) Zamýšlíme se nad textem Písma svatého

    Tento den má narozeniny hned několik událostí: Pán Ježíš ustanovil svátost Eucharistie a také dal apoštolům poslání a moc, aby tuto Eucharistii mohli slavit. Jak toto udělal? (děti mohou sami říkat, co už vědí)

    Ježíš vzal chléb a víno a řekl o nich: "Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Toto je má krev, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů." A apoštolům dal příkaz: "To konejte na mou památku." Tím obě svátosti ustanovil, Eucharistii a kněžství. Proč to ale udělal?

    Už jste někdy přemýšleli, co by se stalo, kdybychom nejedli a nepili? A tušíte, kolik dní člověk vydrží bez jídla a bez pití? (děti mohou typovat - jídlo cca 4 týdny, voda 3 dny). Už jste slyšeli někdy o dětských domovech? Kdo tam bydlí? Co těmto dětem nejvíce schází? (láska táty, který by dítě objal a maminky, která by ho přitiskla na své srdce).

    Pán nás má moc rád. Ví, že tak jako bychom bez potravin dlouho nevydrželi, ale ani bez jeho přátelství bychom žili hodně smutně a zcela jistě i dost špatně. Ví, že moc potřebujeme jeho ujištění, že na nás myslí a má nás rád. Ví, že potřebujeme jeho blízkost. Ví také, že potřebujeme růst ve víře a proto se pro nás stal pokrmem, který můžeme s vírou přijímat.

    Ježíš řekl: "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. (...) Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm."

    Pán Ježíš ví také ještě o jedné naší potřebě. Ví, že lidé mnozí lidé jsou také sami a potřebují nějaké blízkého člověka. A kde ho vzít? Když i cizí lidé přijímají Ježíšovo Tělo a Krev, stávají se všichni vůči sobě velmi blízkými. Doslova jedním tělem a to Ježíšovým. Díky svatému přijímání mám po celém světě tolik brášků a sester, tolik příbuzných a přátel. Nikdy tak už nejsem úplně sám!

    Tak ti děkujeme Pane Ježíši. Myslel jsi jak na apoštoly, se kterými jsi se loučil, ale myslel jsi i na nás dnes. Kdykoli tě přijímáme, jsi nám tak blízko, jak jen je to vůbec lidsky možné. Můžeme se tě dokonce dotýkat. Jsi takto stále přítomný pro každého člověka na celé naší planetě Zemi. Děkujeme Ti za každé svaté přijímání a když jsme tě ještě někteří nepřijali, těšíme se na tu chvíli. Děkujeme Ti za každého člověka, který se skrze svaté přijímání stává součástí i mého života a já jeho. Děkuji ti za jedno velké tělo složené z lidí, totiž tvou Církev - všichni přijímáme Tvé tělo a tak patříme Tobě i k sobě navzájem. Prosíme tě dnes za tvé kněze, aby vytrvali ve službě sloužit mše svaté a rozdávat lidem Tebe. Amen.

Píseň: Ježíši, Ty jsi chléb živý
https://www.youtube.com/watch?v=0vNmYcS7JFs

Ježíši, Ty jsi chléb živý,
který sestoupil na tuto zem,
za pokrm hladových duší
Tělo Tvé dává se všem.:/

Spatří slávu Tvou,
kdo Tvé Tělo jí,
Pane, posiluj mou duši ke spasení.

5. Mytí nohou

Otec rodiny může každému umýt nohy. Do toho si můžete pustit i čtení o umývání nohou. Jakmile je všechno připraveno k umývání, pustí se čtení a všichni naslouchají.

Vyprávění o mytí nohou: https://www.youtube.com/watch?v=BKCbaisPO2Q

6. Společně prosíme (a děkujeme)

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

P: Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

Píseň: Všichni jsme jedno tělo
https://www.youtube.com/watch?v=5xJ6YPPVTYY

R: Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme jedno
tělo, spojil nás Ježíš, On dal život nám.

1. /:Když jíte Tělo Mé a pijete Mou Krev, budu žít ve vás, budete v lásce Mé.:/

2. /:Ve jménu Ježíše poklekne každý z nás – On je všech králů Král a brzy přijde
zas.:/

3. /:Cestou a Pravdou jsem, Beránek nejtišší, jsem oběť jediná, jsem oběť
nejvyšší.:/

7) Modlitba Otčenáš a duchovní svaté přijímání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:

Všichni: Otče náš…

Všichni: Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?

Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

 8) Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni: Amen.

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.

Na závěr zazpíváme píseň: Boží Beránku
https://www.youtube.com/watch?v=wb3zwP6yKug
 

Boží Beránku, jen Tobě patří čest,
Boží Beránku, jen Tobě patří čest,
Tvá velebnost a moc naplní celý svět,
když Ty usedneš na Svůj trůn,
a národy se Tobě vděčně pokloní,
jsi slunce spravedlnosti.

 

9) Odejití do zahrady a zapálení svící

Po domácí bohoslužbě, nebo třeba až po večeři a předtím, než půjdou děti spát, můžete jít ještě večer do zahrady a připomenout si, že Ježíš s učedníky odešli do Getsemanské zahrady, aby se tam modlil a připravil se na těžké chvíle následujícího dne, kdy byl ukřižován.

Svíčky můžete dát do skleniček, pro každého jednu, aby déle vydržely hořet a nezhasil je hned vítr.

P. Milé děti, dříve než půjdeme spát, zapálíme zde na zahradě svíčky. Pán Ježíš po večeři, při které ustanovil Eucharistii, šel s apoštoly do Getsemanské zahrady, aby se tam modlil a připravil se na těžké chvíle následujícího dne, kdy byl ukřižován.

Také my se teď pomodlíme. Budeme myslet na všechny lidi, kteří jsou bez domova a nemají kde spát, na všechny lidi, kteří jsou sami třeba v nemocnicích, na všechny děti po celém světě.

Otče náš ....

Po bohoslužbě nebo někdy navečer lze shlédnout krátké video na téma dnešního evangelia. Není však vhodné ho pouštět při bohoslužbě:

Bonus po bohoslužbě - video Poslední večeře ( 6 min) - v nastavení si pusťte české titulky
https://www.youtube.com/watch?v=LPbc67eyeUo

Bonus po bohoslužbě pro starší děti
Nová série biblických pátrání o Velikonocích
https://www.youtube.com/watch?v=FW4pKXx77ZA

Bonus pro delší zamyšlení
Otec Vojtěch Kodet se zamýšlí nad velikonočním triduem:
https://www.youtube.com/watch?v=U3-YwlDJqJI