Nedělní rodinné bohoslužby

Neděle 29 v mezidobí - 18. října 2020

Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes zelená, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus a zelený pruh látky.

Také tam postavte svíci.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě.

2) Začínáme

Začneme znamením svatého kříže a potom se říká:

P. Je neděle a jako každou neděli si připomínáme, že Ježíš vstal z mrtvých. Hořící svíce nám to připomíná. Pojďme nyní chválit Pána Ježíše za jeho lásku.

Píseň: Právě teď je chválit Pána čas

https://www.youtube.com/watch?v=WaRvqnnHcC8

Text písně:

1. Právě teď je chválit Pána čas. Být svatyní Jeho svatého Ducha. Svou důvěru
slož u Něj a chválu Bohu vzdej, sláva Páně toto místo naplní.
R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval)!
2. On přebývá ve chválách Svého lidu, má rád, když Jeho jméno vzýváme. Svou
důvěru slož u Něj a začni chválit Jej, sláva Páně toto místo naplní.
R: Pána chval, (Pána chval,) Pána chval (Pána chval,) tak Pána svého chval!

Zpěv zakončíme modlitbou:

P. Modleme se:

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

Píseň před evangeliem: Ó Pane otevři mé rty

Text písně:

/: Ó Pane otevři mé rty,
ó Pane otevři mé rty,
ó Pane otevři mé rty,
ať má ústa zvěstují tvou chválu. :/

/: Jsi velký a mocný Bůh,
jen tobě patří naše chvála.
Jsi velký a mocný Bůh ,
jen tobě patří chvála. :/

/: Ó Pane otevři mé rty,
ó Pane otevři mé rty,
ó Pane otevři mé rty,
ať má ústa zvěstují tvou chválu. :/

/: Jsi velký a mocný Bůh,
jen tobě patří naše chvála.
Jsi velký a mocný Bůh ,
jen tobě patří chvála. :/

P. Dnes budeme číst o setkání Pána Ježíše s lidmi, kteří ho neměli rádi a rádi by se ho zbavili. Poslouchejme, jak se Ježíš chová ke svým nepřátelům. Pane Ježíši, dej nám prosíme vnímavé srdce pro tvé slovo.

Všichni: Amen.

Někdo z rodičů přečte evangelium:

EVANGELIUM Mt 22,15-21

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?" Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: "Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!" Podali mu denár. Zeptal se jich: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu."

4) Zamyšlení nad evangeliem

Dvě věci, které můžeme dnes společně objevit:

1. Falešnost a přetvářka

2. Mít moudrost po ruce, když je potřeba

1) falešnost a přetvářka

Zkusme nejprve popřemýšlet nad první větou evangelia: Farizeové...se uradili, jak by Ježíše chytili za slovo. Chytit někoho za slovo, co to znamená? Když jsem se podíval do řeckého a anglického textu, tak se tam nepřímo objevuje slovo past, farizeové na Ježíše nastražili past.

Koho člověk chytá do pasti? Většinou toho, kdo mu škodí. Nastražují se pastičky na myši, past se používá na nějaké šelmy, které se nadají jen tak ulovit. Do pasti chytá člověk člověka, když mu nějakým způsobem škodí, třeba zloděje. Past nastražili farizeové na Ježíše. Jak ho tedy vnímali? Vnímali jako toho, kdo jim škodí.

Kdo to byli farizeové? Byli to lidé, kteří se projevovali jako lidé velice spořádaní a zbožní. V očích druhých lidí to byli vzory chování, lidé jim projevovali úctu. Proč, takový farizej se často ukazoval před druhými, že se modlí, mluvil o tom, že se často postí, donášel do chrámu dary ze svých příjmů, aby to bylo vidět. Ježíš však byl jiný než oni a proto tito farizeové, na oko zbožní a spořádaní, vnímali Ježíše, že jim škodí.

Všimněme si, jedné důležité věci v tomto příběhu, která prozrazuje, jací tito farizeové byli uvnitř. Všimněme si, jak tito na oko zbožní a spořádaní lidé mluvili s Ježíšem, kterého vnímali jako špatného člověka: Poslali k němu své učedníky ...aby mu řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je.

Používali lež. A použití lži odhaluje špatné nitro, těchto na oko zbožných a spořádaných lidí. Lhali Ježíšovi do očí, že ho považují za pravdomluvného, zbožného a přitom si mysleli opak! Používali nečestné hry, kdy falešně mluvili o jeho dobrých vlastnostech, ale oni byli přesvědčeni, že je velmi špatný. Opravdu zbožný a spořádaný člověk přece nelže a nepřetvařuje se.

Oni však chtěli udělat ještě jednu a ještě špatnější věc. Jejich past spočívala v tom, podle toho, jak jim Ježíš odpoví, tak to použijí proti němu. Rozhlásí to, co si mysleli, že řekne, a použijí to proti němu. Ptali se ho: "Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?"

Kdyby Ježíš řekl, že se daň císaři platit má, tito na oko zbožní a spořádaní by lidem: "Podívejte se, to je ale kolaborant s Římany, který je proti našemu národu. Nic s ním nemějte!" A lidé, kteří byli na Římany naštvaní, by to udělali.

Kdyby ale Ježíš řekl, že se daň platit nemá, šli by naopak za Římany a řekli jim: "Podívejte se na něho, on podněcuje vzpouru proti vám, Římanům." Potom by přišli vojáci a zatkli by ho.

Dělají toto lidé zbožní a spořádaní, aby lhali a zničili druhého člověka, kterého nemají rádi? Naprosto ne. Jejich zbožnost byla proto jen na oko, aby se líbili lidem. Bohu ale byli daleko.

2) mít moudrost po ruce, když je potřeba

Podívejme se ještě na Ježíše, jak dobře a rychle prohlédl jejich falešnost a dokázal dobře reagovat. Nám se někdy stává, že nevíme, jak zareagovat. Až později si říkáme, měl jsem říct to a to a bylo by to jinak. Proč? Protože na jsme na danou situaci nebyli dost připraveni. Není to ani dobře, ani špatně. Na všechno se opravdu člověk asi nepřipraví. Ale přece. Ježíš prokázal svou moudrost, pro kterou mohl okamžitě sáhnout. Kde se v něm brala? Jak ji udržoval a kde čerpal? Všimněme si, že se často v evangeliích vypráví, že Ježíš se v noci nebo brzo ráno vzdaloval na osamělá místa, aby byl sám a mohl se modlit. Tam se setkával s Otcem, který je moudrost sama. Tam čerpal sílu být moudrý. Proto měl moudrost zřejmě vždy po ruce. Toto je pro nás poučení. Častá a pravidelná modlitba, osobní setkávání s Bohem. Potom i my můžeme mít po ruce moudrost, když je to někdy rychle třeba.

 

Píseň po společném zamyšlení: Milujte se navzájem

 

Text písně:

1. Vložil jsi nám do srdcí svůj řád a řídíš kroky našich cest. Už prolomil jsi hráz, která trýzní tento svět, už září světlo Tvé všem kolem nás!

Když přikázání Tvé je živým světlem našich životů, tak radost, kterou rozdáváš, je tím přikázáním lásky.

R. Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás,
nechť je vaše láska ryzí a není ve vás zášť.
Jenom v lásce dojdeš k cíli a tou láskou jsem já sám, tak milujte se a já vám lásku dám.

2. Jdeme světa tmou a chceme hlásat slovo Tvé,
tak utvoř, prosím, v našich srdcích chrám.
Tu lásku, kterou máš, dávej bratřím, sestrám svým, jsi štěstí, v kterém naději svou mám.

Jsi pramenem všech milostí, jsi silou našich všedních dnů, jsi lékem našich bolestí, jsi Králem věčné slávy!

R. Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás,
nechť je vaše láska ryzí a není ve vás zášť.
Jenom v lásce dojdeš k cíli a tou láskou jsem já sám, tak milujte se a já vám lásku dám.

Když přikázání Tvé je živým světlem našich životů, tak radost, kterou rozdáváš, je tím přikázáním lásky.

 

5) Vyznání víry a přímluvy

P:  Teďka vyznejme svou víru v Boha, který nás má nesmírně rád. Stal se pro nás jedním z nás, vzal na sebe naše špatnosti, byl pro ně ukřižován a vstal z mrtvých:

Všichni: Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

6) Modlitba Otče náš, duchovní přijímání a prosba o požehnání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…

Všichni:
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.


P:
Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni:
Amen.
 

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

Na závěr píseň: Korunovaná hvězdami

Text písně:

Ref. Přijmi naši chválu paní divukrásná
Panno přesvatá celá sluncem oděná
korunu z hvězd máš a měsíc u nohou
Jsi jistý přístav náš Jsi spásy jitřenkou

1. Úžasná je Tvá krása, ó Panno pokorná,
odpovíš slovu Páně: „Staň se vůle Tvá“.
Lůnem spásy se stáváš, nám z Evy zrozeným,
jásot zní v nebesích nad Božím vtělením

2. Místo své neopouštíš u nohou Synových,
zkoušená bolestí, chraň víru dětí svých.
Z pramenů Boží spásy žíznivým nabíráš,
kříž, který objímáš, nám nebe otvírá.

Ref.

3. Jméno Tvé jasně září nádherou nesmír nou,
Královnou andělů a jitřenkou Tě zvou.
Radostí Eva jásá, chválu vzdá stvoření,
v lásce Tvé odkrývá se příslib spasení.

Ref.

4. Bůh Tě vzal do své slávy, ozdobil korunou,
krásu tvou vyvýšil, Jsi naší Královnou.
Věrně nás doprovází srdce Tvé mateřské,
projdi s námi až k trůnu slávy nebeské.