Nedělní rodinné bohoslužby

Neděle 30 v mezidobí - 25. října 2020

Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes zelená, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus a zelený pruh látky.

Také tam postavte svíci.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě.

2) Začínáme

Začneme znamením svatého kříže a potom se říká:

P. Nedělní den je pro nás dar od Pána. Chce abychom si tento den odpočinuli, byli spolu a také se společně modlili. Když se modlíme, tak nám Pán otevírá oči a zjišťujeme, kolik krásných a dobrých věcí je kolem nás, i když třeba je mnoho lidí nemocných. Zároveň dostáváme sílu nenechat si tuto krásu jen pro sebe, ale dělit se o ni s druhými.

Píseň: Toto je den, který dal nám Pán

 

Text písně:

Text písně:

Toto je den, (toto je den,)
který dal nám Pán, (který dal nám Pán.)
Veselme se (veselme se)
a radujme se v Něm (a radujme se v Něm).
Toto je den, který dal nám Pán,
veselme se a radujme se v Něm.
Toto je den, (toto je den,)
který dal nám Pán.

Zpěv zakončíme modlitbou:

P. Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P. Dnes budeme číst o tom, jak se lidé ptali Ježíše, které přikázání je největší. Dříve než si přečteme text evangelia, prosme Ducha Svatého o vnímavé srdce.

Píseň před evangeliem: Duchu Tvůrce, přijď navštiv nás

1. Duchu tvůrce, přijď, navštiv nás.
Plamen svůj v srdci nám zapal zas.
Tys pramen živý, lásky žár.
Konej divy dej nám své lásky dar.

2. Duchu svatý, Tys darů plná studna má.
Tys naplnění, tys jediná spása má.
Tys králem v srdcích, též i v mém.
Tak sestup na nás a dej lásku všem.

R:
Přijď duchu svatý, veď nás dál.
Přijď, otevři srdce dokořán!
Už cítím to, jak přicházíš.
Už nastal čas, kdy zazáříš.
Už přišla chvíle vítězství.
Už neznám pláč a neštěstí.
Ty jsi Pán! 

3. Duchu lásky, zapal svůj oheň v nás.
Na všechny otázky ty odpověď máš.
Nenech mě tápat, já chci v naději stát.
Do rukou tvých svůj život chci dát.

P. Pane, Duchu Svatý, dej nám, prosíme, vnímavé srdce pro tvé slovo. Všichni: Amen.

Někdo z rodičů přečte evangelium:

EVANGELIUM Mt 22,34-40

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: "Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?" Odpověděl mu: "`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.

4) Zamyšlení nad evangeliem

Minulý týden jsme se setkali při četbě evangelia s lidmi na oko zbožnými - s farizei, kteří měli zlé srdce, protože chtěli Ježíše zničit. Člověk, který chce zničit druhého, člověk, který navíc  užívá nečestných prostředků, nemůže být dobrým člověkem, natož zbožným.

Ježíš si s těmito zlými lidmi uměl poradit. Nenechal se strhnout jejich zlem, ale protože byl stále blízko svému nebeskému Otci, měl moudrost vždy po ruce. To byla výzva minulé neděle.

Dnes opět tito zlí lidé, farizeové, chtěli Ježíše znemožnit další otázkou. Tito lidé znali Bibli. Dokonce nazpaměť. Před jejich očima byl dlouhý výčet toho, co je napsáno v Bibli, co by měl zbožný člověk dělat a co ne. Chybělo jim však porozumění, co spojuje všechna tato Boží slova. Malé dítě to pochopí, ale oni byli slepí!

Ježíš shrnul všechna Boží slova - přikázání - do jednoho slova: Láska. Všechno naše jednání má vycházet z lásky. Z lásky k Bohu, k rodičům, druhým lidem, i k sobě.

Zde bych se chtěl na chvíli spolu s vámi zamyslet. Dá se láska nařídit? Nařídit tedy ano, ale nikoho k ní nedonutíme :-). Jak je to vlastně s přikázáními, a s přikázáním lásky, na které se ti farizeové ptali?

1. Prvně si připomeňme pro osvěžení paměti, jak zní desatero Božích přikázaní? Zkuste si ho společně říci.

2. Nyní se zkusme zamyslet, k čemu to desatero vlastně slouží, když víme, že přikázat komukoli, aby něco udělal z lásky nejde.

Desatero Božích přikázání vzniklo ve chvíli, kdy se bývalí otroci, Izraelité, měli stát národem. Zvláštním národem, totiž národem živého Boha.

Každý národ má něco, čím je odlišný od ostatních národů:
- má svou řeč
- má svou historii
- má svou vlajku, znak, zemi apod.
- také každý národ má také své zákony, podle nichž lidé chtějí žít

Kdo se dnes chce stát občanem naší České republiky, musí splňovat některé věci:

- bydlet na našem území
- musí umět mluvit česky
- musí také ctít české zákony a neproviňovat se proti nim

Když bývalí otroci byli pozváni Bohem, aby se stali jeho národem, dal jim podmínku: Kdo chce být mým lidem, ať se rozhodne žít podle mých přikázání. Kdo nechce, nemusí přikázání plnit, ale nebude součástí mého lidu.

Zde si můžeme přečíst kousek textu Bible, než Bůh dal těm, kdo chtěli být jeho lidem desatero:

Ex 19,3-8  Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: "Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: "Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil." Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu.

Smyslem desíti přikázání bylo: Kdo chce být Božím lidem, ať se rozhodne pro život podle jeho slov. Nešlo tedy o to, že někdo někomu přikazuje, dokonce druhého milovat. K tomu nelze nikoho donutit. Ale pro tato slova od Boha se každý může svobodně rozhodnout.

Také smyslem Ježíšova učení o lásce je totéž: Chci být součástí lidu spojeného s Ježíšem? Chci být křesťanem? Ano nebo ne. Když tedy ano, ať mi jsou jeho slova tím, o co opřu svůj život. Tedy o lásku k Bohu a druhým lidem, a to ve správném pořadí, jak Ježíš učí.

 Píseň po společném zamyšlení: Milujte se navzájem

 

Text písně:

1. Vložil jsi nám do srdcí svůj řád a řídíš kroky našich cest. Už prolomil jsi hráz, která trýzní tento svět, už září světlo Tvé všem kolem nás!

Když přikázání Tvé je živým světlem našich životů, tak radost, kterou rozdáváš, je tím přikázáním lásky.

R. Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás,
nechť je vaše láska ryzí a není ve vás zášť.
Jenom v lásce dojdeš k cíli a tou láskou jsem já sám, tak milujte se a já vám lásku dám.

2. Jdeme světa tmou a chceme hlásat slovo Tvé,
tak utvoř, prosím, v našich srdcích chrám.
Tu lásku, kterou máš, dávej bratřím, sestrám svým, jsi štěstí, v kterém naději svou mám.

Jsi pramenem všech milostí, jsi silou našich všedních dnů, jsi lékem našich bolestí, jsi Králem věčné slávy!

R. Milujte se navzájem, jako já jsem miloval vás,
nechť je vaše láska ryzí a není ve vás zášť.
Jenom v lásce dojdeš k cíli a tou láskou jsem já sám, tak milujte se a já vám lásku dám.

Když přikázání Tvé je živým světlem našich životů, tak radost, kterou rozdáváš, je tím přikázáním lásky.

5) Vyznání víry a přímluvy

P:  Teďka vyznejme svou víru v Boha, který nás má nesmírně rád. Stal se pro nás jedním z nás, vzal na sebe naše špatnosti, byl pro ně ukřižován a vstal z mrtvých:

Všichni: Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

6) Modlitba Otče náš, duchovní přijímání a prosba o požehnání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…

Všichni:
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.


P:
Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni:
Amen.
 

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

Na závěr píseň: Máš v duši píseň

Text písně:

1. Máš v duší píseň andělských zvonů,
máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů.
Máš v sobě sílu, po které se touží,
máš v sobě naději pro ty, kdo se souží.

R:
Maria, s Tebou, Maria,
království lásky se otvírá,
Maria, s Tebou, Maria,
království lásky se otvírá.

2. Máš v duši příslib nebeského štěstí,
máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí,
máš v sobě lásku pro ty, kdo Tě hledají,
máš v sobě lásku pro ty, kdo Tě volají.

3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa,
žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň,
kytice veršů nejkrásnějších květů,
patří tobě, Maria, Božímu světu.