Nedělní rodinné bohoslužby

32. neděle v mezidobí - 8. listopadu 2020

Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes zelená, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus a zelený pruh látky.

Také tam postavte svíci.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě.

2) Začínáme

Začneme znamením svatého kříže a potom se říká:

P. Prožíváme další neděli. Dnešní mše je uvedená těmito slovy: Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine! (Žalm 88,3) Těmito slovy se modlit král David, když psal tento žalm. Prosme Pána, abychom také my k dnešní bohoslužbě přistupovali se stejnou vážností. Ať naše modlitba je silná a důstojná.

Začněme písní:

Píseň: Hle Bůh a Pán

 

Text písně:

R: Hle, Bůh a Pán sklání se k nám.
Jen jemu zpívám chválu, v úctě poklekám.
Hle, Bůh a Pán sklání se k nám.
Plamenem lásky ať zazáří tento chrám.

1. Přistup blíž a v bázni důvěřuj.
Nabídni rád dar vzácný, život svůj.

2. Společný zpěv chvály Pánu zní,
On láskou svou tvůj život promění.

Zpěv zakončíme modlitbou:

P. Modleme se:

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P. Dříve, než budeme číst úryvek z evangelia, prosme Ducha Svatého, abychom lépe vnímali jeho hlas ve čtení evangelia.

Píseň před evangeliem: Hymnus k Duchu Svatému

 

Text písně:

1. Duchu tvůrce, přijď, navštiv nás,
Plamen svůj v srdci nám zapal zas.
Tys pramen živý, lásky žár,
Konej divy dej nám své lásky dar.


2.
Duchu svatý, Tys darů plná studna má,
Tys naplnění, tys jediná spása má.
Tys králem v srdcích, též i v mém,
Tak sestup na nás a dej lásku všem.


R:
Přijď duchu svatý, veď nás dál,
Přijď, otevři srdce dokořán!
Už cítím to, jak přicházíš,
už nastal čas, kdy zazáříš,
Už přišla chvíle vítězství,
Už neznám pláč a neštěstí,
ty jsi Pán!


3.
Duchu lásky, zapal svůj oheň v nás,
Na všechny otázky ty odpověď máš,
Nenech mě tápat, já chci v naději stát,
Do rukou tvých svůj život chci dát.

Někdo z rodičů přečte čtení:

EVANGELIUM Mt 25,1-13

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu."
 

4) Zamyšlení nad čtením

Jak zněla poslední věta dnešního evangelia? Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Bdít znamená čekat, být připraven.

Na co máme být připraveni? Co máme očekávat? Nebeské království. Co je to nebeské království? Jak si ho máme představit? To také Ježíš říká. Mluví o deseti pannách, to jsou družičky, které vyšly naproti ženichovi. Některé z nich: ty připravené vešly s ním na svatbu.

Zkuste si nyní chvíli popovídat, jestli jste někdo zažil svatbu. Jak to tam vypadá? Co se tam dělá? Jaká je tam nálada? Jak jsou lidé oblečeni? Apod.

Dá se to shrnout: je to tam Boží: je tam radost, jsou tam přátelé ženicha a nevěsty, je tam dobré jídlo, lidé tam také tancují, jsou tam i různé srandy, hry, do kterých se zapojují i dospělí. Každý je pěkně oblečený.

Ježíš přirovnává nebeské království ke svatbě. Bude to ovšem svatba všech svateb. Těšíte se do nebe? Černoši v Americe se těšili a složili tuto písničku. Můžeme se k nim přidat:

Já se těším, já se těším, aleluja, aleluja, aleluja.

Zapřahejte pojedeme do daleka, kočárem vrzavým
uvidíme co nás všechno v ráji čeká, kočárem vrzavým.

Já se těším do nebe, já se těším do nebe, alleluja do nebe, pojedeme kočárem vrzavým

Čistá kuchyň a čisté nádobí
a hlavně všeho veľké zásoby
rajská hudba v rajské záhradě
rajská šťáva teče po bradě.

Já se těším do nebe, já se těším do nebe, alleluja do nebe, pojedeme kočárem vrzavým

Stůjte při mne všichni svatí,
ať tam cent jako dolár platí
nejistota cloumá duši mou
jestlipak tam hezký holky jsou.

Já se těším do nebe, já se těším do nebe, alleluja do nebe, pojedeme kočárem vrzavým

Na zemi jsem zkusila jen samé trápení
v nebi se má bída v radost promění
u nebeský brány nevěřím svejm očím
zrezavělej zámek a klíčem neotočím.

Já se těším domů, já se těším domů, alleluja domů pojedeme kočárem vrza - vrza - vrzavým.

Nebeské království, krátce: nebe je něco moc radostného, jako svatba. Je dobré se něj těšit a nemít z něho strach. Ježíš však říká, že ne každý do něho může vstoupit, jen ten, kdo je na vstup do něho dobře připraven. Četli jsme že: Nebeské království je podobné (Zde se můžeš zeptat dětí kolik jich bylo) deseti pannám ... všechny chtěli na svatbu, jako i snad každý z lidí chce do nebe. Jenomže některé z nich nebyly připraveny. (Opět se můžeš zeptat kolik) Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých...V čem spočívala ta pošetilost? Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej.

Abychom každý z nás mohli vejít do nebe, musíme být připraveni jako ty družičky. Ony měly hořící lampy a také olej do zásoby. A nyní zkusme přemýšlet. Co z našeho života dnes září a jednou a v budoucnu ještě zářit bude? To je to, čím máme být připraveni na nebe.

Tak to první. Čím člověk září v každém věku, i když třeba je starý a té krásy mládí už moc nemá?

Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání (toto říká apoštol Pavel v listu Galatským 5,22). Co bychom ještě mohli přidat, co z lidí září v každém věku? ...

A nyní to druhé. Víme už čím člověk září. Čím je olej do zásoby? Je to vlastně palivo, ze kterého tato zář vzniká? Co je to? Proč je člověk plný lásky, radosti, pokoje... ve všech okolnostech, dokonce i když není důvod k radosti, laskavosti... atd.? Tím palivem je Bůh. Mít Boha a nechat Boha, aby měl nás.

Kdo má Boha a nechá Bohu, aby naopak měl nás, aby mu patřily naše slova, naše myšlenky, naše rozhodování a skutky, to je to, mít olej do zásoby a to je příčinou záře našeho života. Když zobrazujeme svaté, kreslí se jim zář kolem hlavy - svatozář. To je přesně to: oni jsou nyní v nebi, protože Bůh byl palivem jejich života a zářil z každého jejich gesta.

Zazpívejme si nyní písničku jako prosbu, aby Bůh byl stále v našem jednání:

1. Prosíme Tě, dej nám, Pane, sílu,
chceme začít podle slov Tvých žít.
Věříme, že jednou budem v míru společně
u Tvého stolu víno pít.

2. Dívej se na všechny naše zkoušky,
jak se utápíme v starostech.
Bez Tebe by svět byl jenom pouští, bez Tebe
by život neměl vůbec žádný cíl.

3. Děkujem za velikou Tvou lásku,
za ten úžasný kříž oběti.
Za kříž, který přinesl nám spásu, chceme, Pane,
jméno Tvoje chválit na věky.

 

5) Vyznání víry a přímluvy

P:  Teďka vyznejme svou víru v Boha, který nás zve k sobě do nebe:

Všichni: Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

 

6) Modlitba Otče náš, duchovní přijímání a prosba o požehnání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…

Všichni:
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni:
Amen.

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

Na závěr píseň: Rájem

Text písně:

R: Rájem jednou chtěl bych jít,
chci se smát a být,
tam, kde je můj Pán.
Rájem zpěv až bude znít,
smím tolik lásky vzít,
kolik mám jí sám.

1. Střípky Božího království,
které na svět seslal Pán,
sbírat chci srdcem svým vychladlým.
Rájem až přijde čas,
abych mohl snést
tu krásu a ten žár, jímž je Bůh.

R: Rájem jednou chtěl bych jít...

2. Abych se učil žít,
proto Pán mi život dal,
abych uměl mít rád, jak si přál.
Když nebudu lásku mít,
nedokážu žít,
snést krásu a ten žár, jímž je Bůh.

R: Rájem jednou chtěl bych jít...

 

Po bohoslužbě možnost kvizu nebo videa:

Kvíz na evangelium 32. neděle v mezidobí - hra do 14. listopadu

Můžete si přečíst a pustit videoklip o jednom patnáctiletém klukovi, který je už v nebi a přimlouvá se za nás. Jeho jméno je Carlo Accuso a byl prohlášen za blahoslaveného, to je předstupeň k vyhlášení za svatého tento rok v říjnu: zde.

Nebo také můžete shlédnout i další filmy o svatých:

Svatá Kateřina Sienská - zde

Svatý Antonín - zde

Svatý František -zde