Nedělní rodinné bohoslužby

33. neděle v mezidobí - 15. listopadu 2020

Zde si můžete bohoslužbu stáhnout: WORD

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes zelená, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus a zelený pruh látky.

Také tam postavte svíci.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě.

2) Začínáme

Začneme znamením svatého kříže a potom se říká:

P. Je neděle, den Pána Ježíše. Tento den, o velikonocích vstal z mrtvých. Je to tak veliká událost, že ji slavíme každou neděli, tedy i dnes.

Začněme písní:

Píseň: Toto je den, který dal nám Pán

 

Text písně:

Toto je den, (toto je den,)
který dal nám Pán, (který dal nám Pán.)
Veselme se (veselme se) a radujme se v Něm (a radujme se v Něm).
Toto je den, který dal nám Pán,
veselme se a radujme se v Něm.
Toto je den, (toto je den,)
který dal nám Pán.
 

Zpěv zakončíme modlitbou:

P. Modleme se:

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P. Dříve, než budeme číst úryvek z evangelia, prosme Ducha Svatého, abychom lépe vnímali jeho hlas ve čtení evangelia.

Píseň před evangeliem: Hymnus k Duchu Svatému

 

Text písně:

Duchu Svatý přijď, sestup mezi nás,
my Tě voláme,
probuď nás.

Vše, co mám, s radostí odevzdám,
vše co jsem, budiž Tvé, jsi můj Pán

Někdo z rodičů přečte čtení:

EVANGELIUM Mt 25,1-13

    Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

    Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, (podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl.

    Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle - dalších pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle - další dvě jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.'

    Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'"
 

4) Zamyšlení nad čtením

 

5) Vyznání víry a přímluvy

P:  Teďka vyznejme svou víru:

Všichni: Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

 

6) Modlitba Otče náš, duchovní přijímání a prosba o požehnání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…

Všichni:
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni:
Amen.

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

Na závěr píseň: Všichni sejdeme se v nebi

 

Text písně:

R: Všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh, Král a Pán a Otec náš,
všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh už za krátký čas.
1. /: Nás doprovodí k Otci Kristus Pán tam v nebi :/ už za krátký čas.
2. /: Tam přivine nás k sobě Otec Bůh :/ ...
3. /: I Maria nás všechny přivítá :/ ...
4. /: Duch svatý radostí nás naplní :/...
5. /: Proto žijme, ať se všichni sejdeme :

 

Po bohoslužbě jedna milá písnička o svatém Martinovi pro ty nejmenší

 

KVíz o svatém martinovi