Nedělní rodinné bohoslužby

34. neděle v mezidobí - Slavnost Krista Krále - 22. listopadu 2020

1) Připravme místo

Liturgická barva je dnes bílá, můžete do vašeho modlitebního koutku nebo na stůl dát bílý ubrus a zlatý pruh látky.

Také tam postavte svíci.

Nezapomeneme se opět pěkně obléci k domácí bohoslužbě.

2) Začínáme

Začneme znamením svatého kříže a potom se říká:

P. Dnes Slavnost Ježíše Krista, Krále. Připomínáme si, že Pán Ježíš je Pánem celého světa. Že každý člověk včetně těch nejmocnějších králů a presidentů, předsedů vlád a členů parlamentů jsou mu podřízeni a budou jím souzeni.

Začněme písní:

Píseň: Ježíši Králi

 

Text písně - viz. Kancionál č. 707

Zpěv zakončíme modlitbou:

P. Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Všichni: Amen.

3) Čteme z Písma svatého

P. Dříve, než budeme číst úryvek z evangelia, prosme Ducha Svatého, abychom lépe vnímali Boží slovo.

Píseň před evangeliem: Hledám tvoji tvář

 

Text písně je v klipu

Někdo z rodičů přečte čtení:

EVANGELIUM Mt 25,31-46

    Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy.

    A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.

    Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.'

    Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsem tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'

    Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'

    Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.'

    Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."
 

4) Zamyšlení nad čtením

Jednoho dne přijde Ježíš na tuto zemi a všichni lidé ho budou vidět. Bude to moc slavné a krásné. Představme si, že do našeho města by měl přijet někdo moc slavný, třeba nějaký zpěvák, nebo sportovec. Ten, kdo ho obdivuje by se na něj těšil, koupil si lístky nejlépe někam dopředu, aby ho lépe viděl. Zpěvák však přijede a za několik hodin zase pojede jinam. S Ježíšem to bude jinak. Bude to o moc slavnější, krásnější a trvalé. Myslíte, že se na to můžeme těšit? Věřím, že ano.

Ježíš to vyjadřuje slovy, že "Přijde ve své slávě a s ním všichni andělé." Proč takto přijde? No aby nám dal podíl na té své slávě, na té své kráse, která ho obklopuje. Proto nás stvořil. I to dnes Pán Ježíš vyjádřil těmito slovy: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa." Toto je úžasné si uvědomit. Od založení svata Bůh počítá s každým z nás, aby mohl mít podíl na Boží kráse a dobru a štěstí. Proto nás Bůh stvořil. Dostat se do nebe je cílem našeho života.

Pán Ježíš však učí, že náš život může být už nyní plný jeho slávy a krásy. A je tehdy, když se s ním setkáme. Kdy se s Ježíšem setkáváme? (....) Asi nás napadne že v modlitbě, nebo ve mši svaté, ve svatém přijímání. To jistě také. Ale Ježíš nás učí, že se s ním setkáváme především v druhém člověku. Jakými slovy to Pán Ježíš vyjádřil? "Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali." Řekl to však i trochu negativně, víte jak? "Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali." Druzí lidé, zvláště ti, co něco nějak potřebují jsou pro nás příležitostí potkat Ježíše.

Asi si vzpomeneme na to, co se stalo svatému Martinovi, když uviděl jednoho chudáka, který se třásl venku zimou. Dal mu svůj plášť. V noci pak měl Martin sen a tam uviděl Pána Ježíše, oblečeného přesně do toho pláště, který Martin dal tomu chudákovi. Přesně toto myslel Ježíš, že kdykoli uvidíme, že někdo něčím strádá, je to příležitost, jak potkat v tom člověku Ježíše.

Ruský spisovatel F.M. Dostojevský v románu Bratři Karamazové nechává vyprávět jednu drsnou pohádku:

"Byla jednou jedna baba, náramné zlá, a umřela. A nezanechala po sobě ani jediného dobrého skutku. Popadli ji čerti a hodili ji do ohnivého jezera, ale anděl strážce stojí a myslí si: na jaký dobrý skutek bych si vzpomněl, abych to mohl říci bohu. Vzpomněl si a řekl bohu: jednou, jednou vytáhla v zahradě cibuli a darovala ji žebračce. A bůh mu odpověděl: Vezmi tu cibuli, podej jí ji do jezera, ať se jí drží, a vytáhne-li ji z jezera, nechť vstoupí do ráje, ale přetrhne-li se cibulka, ať baba zůstane, kde je. Běžel anděl k bábě, podal jí cibuli: Tu máš, povídá, babo, drž se pevné. A začal ji opatrně táhnout a už by ji byl celou vytáhl, když v tom ostatní hříšníci v jezeru, kteří uviděli, že ji anděl vytahuje, začali se jí chytat, aby byli vytaženi s ní. Ale baba to byla náramně zlá a začala je kopat. »Mne táhnou a ne vás, to je moje cibule a ne vaše« Sotva to řekla, cibule se přetrhla. I spadla baba do jezera a hoří po celý den. A anděl zaplakal a odešel" (DOSTOJEVKY, F. M. Bratři karamazovi. 3. část, 7. kniha- 3. kapitola: Cibulenka. s. 688-689).

Každé setkání s člověkem je setkání s Ježíšem Kristem. Mělo by být tedy radostné a pokojné a nevypočítavé. Cestu do nebe si nemůžeme nijak zasloužit, nebo vykoupit dobrými skutky. Ale každým radostným setkáním s druhým a zvláště potřebným je předchutí setkání s Ježíšem na kterého bychom se zvlášť měli těšit.

 

5) Vyznání víry a přímluvy

P:  Teďka vyznejme svou víru:

Všichni: Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.

Amen.

Prosby lze říkat zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče...). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Např.:

Pane, prosíme tě za:

(nemocné, lékaře, zdravotní sestry, babičku s dědečkem, za nás, za naši obec, farnosti….)

 

6) Modlitba Otče náš, duchovní přijímání a prosba o požehnání

P: Pán Ježíš nás naučil se takto modlit:
Všichni: Otče náš…

Všichni:
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:
Dej nám Bože své požehnání, (všichni si dělají kříž) chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Všichni:
Amen.

Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.

Na závěr píseň: Větší je náš Bůh

Text písně v clipu

 

Rodinný kvíz z nedělní rodinné bohoslužby

Kvíz Krista Krále (kvíz můžete hrát do soboty 28.11. do 17 hod.)