Modlitba pro ty, kdo doprovázejí umírajícího člověka


Pokud je to možné, je vhodné zavolat kněze v kteroukoli hodinu (viz. rubrika Kontakt)

Z knihy: Obřady pomazání nemocných, část Odporoučení umírajících Bohu.

Láska k bližnímu vede křesťany, aby vyjadřovali společenství s umírajícím. Spolu s ním a za něho se dovolávat Božího milosrdenství. Pokud je umírající dosud při vědomí, mají mu zde uvedené modlitby, litanie, krátká zvolání, žalmy a čtení Božího slova pomoci překonat přirozenou úzkost před smrtí s nadějí na život v nebi a překonal ji silou Zmrtvýchvstalého.

Ostatní přítomní, i když snad už umírající není při vědomí, mají z těchto textů čerpat útěchu a učit se chápat velikonoční smysl smrti křesťana. Doporučuje se také, aby to dávali najevo svým chováním a označovali umírajícího znamením kříže na čele.

Prosby a čtení mají je možno vybírat libovolně. Vždy mají odpovídat tělesnému i duševnímu stavu umírajícího. Je třeba říkat je zvolna, ne příliš nahlas, a vkládat mezi ně chvíle ticha. Často je vhodné vybrat některou z následujících střelných modliteb a pomalu ji umírajícímu dvakrát nebo třikrát opakovat.

Když nastala smrt, je vhodné, aby si všichni přítomní klekli a někdo z nich přeříkával modlitbu č. 148.

Krátká zvolání:

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? (Řím 8,35)
Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. (Řím 14,8,)
Máme věčný domov v nebi (2 Kor 5,1)
Budeme s Pánem navždycky (1 Sol 4,17)
Budeme vidět Boha tak, jak je. (1 Jan 3,2)
Přešli jsme ze smrti do života, protože milujeme bratry. (1 Jan 3,14)
K tobě, Pane, pozvedám svou duši. (Žl 25,1)
Hospodin je mé světlo a spása. (Žl 27,1)
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. (Žl 27,13)
Má duše žízní po živém Bohu. (Žl 42,3)
I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. (Žl 23,4)
Pán Ježíš řekl: "Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte království, které je pro vás připraveno." (Mt 25,34)
Pán Ježíš řekl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."(Lk 23,43)
Pán Ježíš řekl: "V domě mého Otce je mnoho příbytků." (Jan 14,2)
Pán Ježíš řekl: "Jdu vám připravit místo, a vezmu vás k sobě. (Jan 14,2-3)
Pán Ježíš řekl: "Chci, aby byli se mnou tam, kde jsem já." (Jan 17,24)
Každý, kdo věří v Syna, má život věčný. (Jan 6,40)
Do tvých rukou, Pane, svěřuji svého ducha. (Žl 31,6a)
Pane Ježíši, přijmi mého ducha! (Sk 7,59)

Svatá Maria, oroduj za mě!
Svatý Josefe, oroduj za mě!
Ježíši, Maria, Josefe, stůjte při mně v posledním boji!

Jiné modlitby:
Jestliže umírající snáší dlouhé modlitby, doporučuje se, aby se přítomní modlili litanie ke všem svatým (viz. kancionál č. 068). Je možno se také modlit některé své obvyklé modlitby i růženec.

Čtení z Písma svatého

Žalm 23 Hospodin je můj pastýř
Žalm 25 K tobě pozvedám svou duši
Žalm 91 Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího
Žalm 115, 1-8 Nikoli nám, Hospodine
Žalm 116, 3-5 Obepjali mě provazy smrti
Žalm 121, 1-4 Zvedám své oči k horám
Žalm 123 Zvedám své oči k tobě

1 Kor 15,1-4
1 Jan 4,16
Zj 21,1-5a.6-7

Mt 25,1-13
Mk 15,33-37
Mk 16,1-8
Lk 22,39-46
Lk 23,43-43
Lk 24,1-8
Jan 6,37-40
Jan 14,1-6.23.27

Ve chvíli odchodu

Když se zdá, že nastává chvíle odchodu, a je -li umírající připraven na smrt jako křesťan, může se někdo z přítomných modlit:

1

Křesťanská duše,
vydej se na cestu z tohoto světa
ve jménu Boha, všemohoucího Otce,
který tě stvořil,
ve jménu Ježíše Krista, Božího Syna,
který pro tebe trpěl,
ve jménu Ducha Svatého,
který byl na tebe vylit;
kéž ještě dnes dojdeš pokoje
v příbytku u Boha na svétém Siónu
ve společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií,
se svatým Josefem a se všemi anděly a svatými.

2

Odporoučím tě drahý bratře (sestro),
všemohoucímu Bohu,
odevzdávám tě tomu, který tě stvořil.
Vrať se tedy k svému původci,
který tě uhnětl z hlíny země.

Kéž ti při odchodu z tohoto života
vyjde naproti svatá Panna Maria, andělé a všichni svatí.

Kéž tě osvobodí Kristus,
který byl pro tebe ukřižován,
kéž tě osvobodí Kristus,
který za tebe dal život.
Kéž tě Ježíš Kristus, Syn Boha živého,
uvede do svého ráje.

On je pravý pastýř;
kéž v tobě pozná svou ovečku.
Kéž tě očistí ode všech hříchů
a připočte ke svým vyvoleným.

Kéž uvidíš tváří v tvář svého Vykupitele
a kéž na věky věků požíváš
blaženého patření na Boha.
Amen.

3

Bože, přijmi k sobě svého služebníka (služebnici),
neboť doufal ve tvé milosrdenství a tvou spásu.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka ze všeho soužení.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka,
jako jsi zachránil Noema za potopy.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka,
jako jsi vyvedl Abraháma z chaldejského města Ur.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka,
jako jsi vysvobodil Mojžíše z moci faraónovy.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka,
jako jsi zachránil Daniela ze lví jámy.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka,
jako jsi vysvobodil tři mladíky z ohnivé pece a z rukou krutého krále.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka,
jako jsi očistil Zuzanu ze lživého obvinění.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka,
jako jsi zachránil Davida z rukou Goliáše i krále Saula.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka,
jako jsi vysvobodil Petra a Pavla z vězení.
Amen.

Bože, vysvoboď svého služebníka,
skrze našeho Spasitele Ježíš Krista,
který pro nás podstoupil hořkou smrt a získal nám život věčný.
Amen.

4

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa,
odporoučíme ti tvého služebníka (služebnici) N
a prosíme tě:
Přijmi ho (ji) milostivě do radosti svého království,
neboť jsi pro něho (pro ni) sestoupil na tuto zemi.
Třebaže z lidské slabosti zhřešil (a),
nezapřel (a) trojjediného Boha, Stvořitele nebe i země,
ale věřil (a) v něj klaněl (a) se mu.

také je možno se modlit modlitbu "Zdrávas Královno" viz kancionál č. 007.

Když umírající zemře

Svatí Boží přátelé ať tě doprovodí.
Andělé Páně ať ti vyjdou naproti
a přijmou tě mezi sebe.
A Představí tě před trůnem Nejvyššího.

Kéž tě přijme Kristus,
který tě zavolal.
Kéž tě andělé k němu dovedou.
A představí tě před trůnem Nejvyššího.

Ať ti dá Pán věčné odpočinutí
a věčné světlo ať ti svítí.
Kéž tě andělé k němu dovedou.
A představí tě před trůnem Nejvyššího.

Modleme se.
Do tvých rukou, Bože, svěřujeme našeho bratra (sestru) N,
neboť věříme, že žije, i když zemřel (a);
a prosíme tě:
ať mu () všechno, čím se v lidské slabosti provinil (a),
tvá milosrdná láska odpustí.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.