Žehnání osob a věcí

Žehnání osob a věcí ve farnosti

Jsou různé příležitosti a okolnosti běhu života, které nás přímo vybízejí ke svolávání Božího požehnání na lidi v různých životních situacích, jejich obydlí či dopravní prostředky nebo jiné prostředky lidského či společenského života (Viz níže: Z obsahu knihy Benedikcionál).

Také jsou místa či osoby, která zvláště svěřujeme ochraně Boží, pro ohroženost přítomnosti zla. Taková místa, zvláště příbytky lidí, je možno vysvětit. Stejně tak i za osoby pociťující velkou přítomnost zla, silná pokušení, zakoušení zvláštních jevů a nepříjemností, je možné se za ně modlit, duchovně je doprovázet či sloužit za ně mši svatou. Při velkých obtížích zajistit službu exorcisty ve spolupráci s biskupem a jeho psychologem pomáhajícím rozlišit stav věcí.

V případě potřeby kontaktujte duchovního správce farnosti osobně v úředních hodinách, po bohoslužbách nebo i jindy podle telefonické domluvy, či emailu (viz. rubrika Kontakt).

Učení církve o požehnáních

Čerpáno z Katechismu katolické církve, oficiálního dokumentu nauky všeobecné církve, kde různá vyjádření jsou lepší orientaci očíslována, zkratka KKC. Dále z Youcatu, Katechismu katolické církve pro mladé, zkratka Youc a z Kompendia katechismu katolické církve, shrnutí učení katechismu, zkratka Kompendium KKC.

Každý pokřtěný je povolán být "požehnáním" a sám žehnat. Tato žehnání nazýváme svátostinami. Jsou to posvátná znamení posvěcující různé životní situace. Tvoří je vždy modlitba, často doprovázená určitým znamením, jako je vkládání ruky, znamení kříže, pokropení svěcenou vodou. Některá požehnání mohou vykonávat i laici, některá mohou vykonávat jen osoby s kněžskými svěceními. Svátostiny neudělují milost Ducha svatého jako svátosti, avšak prostřednictvím modlitby církve připravují na přijetí milosti a uzpůsobují člověka ke spolupráci s ní(Srov. KKC 1668-1670).

Mezi svátostinami se uvádějí především žehnání osob, jídla, předmětů, míst. Některá požehnání mívají trvalý dosah: mají účinek zasvětit osoby Bohu a vyhradit předměty a místa pro bohoslužebné účely (Srov. KKC 1671 - 1672).

Když církev veřejně a s autoritou prosí ve jménu Ježíše Krista, aby byla některá osoba nebo předmět chráněna proti vlivu zlého ducha a vymaněna z jeho poroby, mluví se o exorcismu. Jednoduchý exorcismus se prování během slavení křtu. Velký exorcismus zaměřený na vymítání zlých duchů nebo vymanění z ďábelského vlivu může provádět jen kněz s dovolením biskupa. Dříve, než se přikročí k exorcismu, je důležité rozlišit zda se nejedná o duševní nemoc, ale o přítomnost zlého (Srov. KKC 1673).

Z obsahu knihy Benedikcionál

Žehnání osob
Žehnání rodin
Žehnání matce čekající dítě
Žehnání manželům (také o výročích svatby 25, 50, 60 let atd.)
Žehnání dětem (začátek či konec školního roku aj.)
Rodičovské požehnání (rodiče sami žehnají dětem zvláště před důležitými životními kroky)
Žehnání při zásnubách
Žehnání nemocným, žehnání starým lidem
Žehnání katechetům při jejich ustanovení
Žehnání poutníkům
Žehnání na cestu

Žehnání posvátných věcí určených k veřejné úctě či službě
Žehnání kostela, kaple a předmětů v nich
Žehnání nového kříže pro veřejnou úctu
Žehnání soch svatých a křížové cesty

Žehnání soukromých posvátných předmětů
Žehnání drobných předmětů náboženské úcty (madailky, křížky, růžence, modlitební knihy, betléma)
Žehnání svící
Žehnání vody mimo mši

Žehnání v určité dny v roce
Žehnání adventního věnce
Žehnání vína (27. prosinec v den sv. Jana)
Žehnání vody, kadidla a křídy (6. ledna na slavnost Zjevení Páně)
Svatoblažejské požehnání (3. února)
Žehnání pokrmů o velikonocích
Žehnání bylin a květin (15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie)
Žehnání prvotin a úrody (dožínky)

    Ve farnosti:
    Žehnání půdy a prostředků k obživě (neděle kolem sv. Marka; 25. dubna)
    Žehnání aktovek (první školní mše svatá po začátku školního roku)
    Kropení hrobů (2. listopadu v den Všech věrných zesnulých)
 

Žehnání obydlí, pracoviště, přírody
Žehnání na začátku stavby
Žehnání nového domu nebo bytu
Žehnání místnosti pro setkávání
Žehnání zdravotního zařízení, nemocnice, domova pro seniory aj.
Žehnání školy, školky, knihovny, tělovýchovných zařízení

Žehnání technických zařízení
Žehnání pracovišť
Žehnání dopravních prostředků a zařízení
Žehnání hasičských potřeb
Žehnání pracovních prostředků

Žehnání praporu

Žehnání polí, luk a pastvin
Žehnání živočichů (hospodářská zvířata kolem sv. Františka 4. října)

Okultismus, léčitelství, spiritismus očima P: Vojtěcha Kodeta

Modlitby za osvobození od zla